user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1226\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-f60ecaf855651ee6dd22df77db5ee36a\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-f60ecaf855651ee6dd22df77db5ee36a\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-f60ecaf855651ee6dd22df77db5ee36a\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/2603\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1544446314, expire = 1544467914, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-f60ecaf855651ee6dd22df77db5ee36a' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Chi bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Chương trình công tác năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Chi bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông.

 

Nội dung giám sát tập trung vào việc tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Chi bộ, Cơ quan Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; việc ban hành các văn bản của Chi bộ để lãnh đạo Cơ quan, đơn vị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Cơ quan; việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại Chi bộ, Cơ quan.

 

Qua báo cáo tự giám sát của Chi bộ và rà soát các hồ sơ, thủ tục lưu trữ tại Chi bộ, Cơ quan cho thấy: Về lãnh đạo việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai việc kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng thuộc diện phải kê khai theo quy định của Đảng đã được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và được công khai tại cuộc họp tổng kết hàng năm của Cơ quan. Theo đó, Trung tâm đã công khai minh bạch trong mọi hoạt động, như: về quản lý tài chính; công tác cán bộ; công tác đào tạo; về quản lý học sinh, sinh viên; về mua sắm tài sản, trang thiết bị, xăng xe, điện thoại. Công tác thanh, kiểm tra luôn được chú trọng và thực hiện đúng quy trình, quy định. Xây dựng và triển khai đầy đủ nội quy, quy chế hoạt động, quy chế dân chủ của Cơ quan. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Chi bộ được thực hiện khá nghiêm túc. Hàng năm, 100% đảng viên và quần chúng được tham gia học tập các chủ đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từ đó, xây dựng bản đăng ký phấn đấu làm theo cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ, Chi bộ tổ chức sơ, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong toàn Cơ quan. Về thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về chấn chỉnh lề lối làm việc, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đều được Chi bộ đưa vào nghị quyết lãnh đạo; toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm đều thực hiện đúng, đầy đủ, có trách nhiệm với các quy định nêu trên, giữ đúng phẩm chất, đạo đức nhà giáo được học trò, phụ huynh tin yêu. Chi bộ đã lãnh đạo Cơ quan đã xây dựng và hoàn thiện đề án chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trình Sở Nội vụ tham mưu phê duyệt; đề án được xây dựng công khai, dân chủ và được cán bộ, công chức, viên chức đồng tình ủng hộ. Chi bộ đã quán triệt và lãnh đạo Cơ quan đưa tiêu chí “việc nhận quà và nộp lại quà tặng” vào đánh giá nhận xét cán bộ, công chức, viên chức hàng năm để thực hiện có hiệu quả. Về lãnh đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, Chi bộ chấp hành nghiêm túc Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 13/01/2013 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các TCCS đảng Khối các cơ quan tỉnh trong việc thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020”; ban hành nghị quyết để lãnh đạo Cơ quan thực hiện, như: Quy trình tuyển sinh; các thủ thủ hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được đăng tải trên website của Trung tâm; từng bước xây dựng trường học điện tử; lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cải tiến mạnh mẽ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, tạo môi trường giáo dục thân thiện. Về giải quyết, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, chi bộ đã thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát hàng năm nhằm ngăn ngừa sai phạm của đảng viên; đồng thời, lãnh đạo cơ quan làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm kiểm soát chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Về thực hiện quy chế phối hợp, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên kết để làm tốt công tác thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của các lớp liên kết tại Trung tâm; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Việc chấp hành chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tháng, quý, năm và đột xuất theo quy định.

 

Lê Huy Hiệu - Phó CN UBKT ĐUK