user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-3646ee5bfbfade32b989adc9293d7998\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-3646ee5bfbfade32b989adc9293d7998\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-3646ee5bfbfade32b989adc9293d7998\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/2684\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542731144, expire = 1542752744, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-3646ee5bfbfade32b989adc9293d7998' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Kết quả thực hiện Nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, là khâu quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Quán triệt nội dung, tinh thần Nghị quyết 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kịp thời ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; theo nhiệm kỳ và hàng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra hai cấp (UBKT Đảng uỷ Khối và UBKT các Đảng uỷ cơ sở), cấp ủy các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Để cấp ủy các cấp, ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở nắm rõ và thực hiện tốt Nghị quyết 14- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến cấp ủy các TCCS đảng và ủy viên kiểm tra hai cấp thuộc Đảng bộ Khối. Theo đó, cấp ủy đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Khối; tăng cường sự đoàn kết thống nhất và đảm bảo thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Trang bị cho cán bộ, đảng viên có nhận thức và hành động đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trong cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy. Kịp thời đánh giá ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, ở những lĩnh vực nhạy cảm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, có hiệu lực, hiệu quả; kết hợp giám sát trong Đảng với giám sát của Nhà nước và giám sát của nhân dân.

Về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và tổ chức đảng. Trong 10 năm qua (từ 2007 - 2017), Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra đối với 1.128 lượt đảng viên, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kiểm tra 268 cuộc, cấp ủy cơ sở kiểm tra 860 cuộc; đã giám sát 548 lượt đảng viên, trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giám sát 143 cuộc, cấp ủy cơ sở giám sát 405 cuộc. Đã kiểm tra 93 tổ chức, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kiểm tra 26 cuộc, cấp ủy cơ sở kiểm tra 67 cuộc; đã giám sát 126 cuộc, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giám sát 30 cuộc, cấp ủy cơ sở giám sát 96 cuộc.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực như việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các khâu cấp và sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước, vốn ODA, tài trợ của nước ngoài; trong xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, công sản; triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bố trí, sử dụng, khen thưởng và thực hiện chính sách cán bộ; về phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về nội dung và chất lượng sinh hoạt của các cấp uỷ, tổ chức đảng.

Uỷ ban kiểm tra các cấp đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng; trong 10 năm qua, đã tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; kiểm tra tài chính Đảng được 42 cuộc, trong đó Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 20 cuộc, ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 22 cuộc.

Về kiểm tra đảng viên vi phạm và khi có dấu hiệu vi phạm, đã thực hiện đối với 156 đảng viên, trong đó Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 70 đảng viên; cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 86 đảng viên; trong đó có 56 là cấp ủy viên các cấp.

Nội dung kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm bao gồm việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, việc thi hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tư tưởng chính trị: 11 đảng viên (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 02 đảng viên; cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 09 đảng viên). Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về mối quan hệ giữa tổ chức đảng và đảng viên với quần chúng; việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên: 58 đảng viên (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 31 đảng viên, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 27 đảng viên). Việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong khâu cấp và sử dụng nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước, vốn ODA, tài trợ của nước ngoài; trong xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, công sản; triển khai thực hiện các dự án trong điểm: 15 đảng viên (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 07 đảng viên, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 08 đảng viên). Việc lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên và nhân dân; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: 30 đảng viên (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 08 đảng viên, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 22 đảng viên). Về nội dung khác: 42 đảng viên (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 22 đảng viên, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 20 đảng viên).

Thông qua kiểm tra đã phát hiện có vi phạm 146 đồng chí, phải thi hành kỷ luật 77 đồng chí; trong đó cấp ủy viên các cấp là 20 đồng chí.

Kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm: 05 tổ chức, trong đó Ủy ban kiểm tra thực hiện 04, ủy ban kiểm cơ sở thực hiện 01; qua kiểm tra kết luận có vi phạm 05, phải thi hành kỷ luật 01. Nội dung kiểm tra các tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm tập trung vào việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, việc thi hành kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tư tưởng chính trị: 02 tổ chức do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện. Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về mối quan hệ giữa tổ chức đảng và đảng viên với quần chúng; việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên: 03 tổ chức (Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra 03, cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 02 tổ chức đảng.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, 10 năm qua, toàn Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 126 đảng viên và 01 tổ chức đảng; trong đó cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 48 trường hợp, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 78 đảng viên.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Đảng ủy Khối còn tập trung hoàn chỉnh quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảngban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, quy chế phối hợp giữa các tổ chức Đảng với các sở, ban, ngành, cơ quan thực thi pháp luật, đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra cơ sở theo quy định. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu và ban hành bộ thủ tục và quy trình: Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên; bộ thủ tục về kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; bộ thủ tục kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ đảng phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, để Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở thuận tiện trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, thì cần tăng việc kiểm tra, giám sát và phải được tiến hành đồng bộ, không có vùng cấm; phải có quy định cụ thể, nếu cùng có sai phạm thì cán bộ có chức vụ cao hơn phải được kiểm tra kết luận trước. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cần được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thường xuyên để nâng cao kiến thức nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Văn Thọ - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra ĐUK CCQ tỉnh