user warning: File '.\dukccq\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6038\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4819\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1225\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-1ec29cea037a464001d9b65a53a17ca5\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-1ec29cea037a464001d9b65a53a17ca5\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-1ec29cea037a464001d9b65a53a17ca5\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/2735\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1542749540, expire = 1542771140, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-1ec29cea037a464001d9b65a53a17ca5' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Đắk Nông: Công tác kiểm tra, giám sát 2017

Năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Đăk Nông có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy các cấp đánh giá đúng tình hình, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đảng và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 3385 đảng viên và 317 tổ chức đảng; giám sát đối với 406 đảng viên và 154 tổ chức đảng. UBKT các cấp đã kiểm tra 134 đảng viên và 14 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; đồng thời giám sát 85 đảng viên và 133 tổ chức đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 07 tổ chức đảng và 201 đảng viên; trong đó khiển trách 121 đảng viên, cảnh cáo 48 đảng viên, cách chức 17 đảng viên, khai trừ 15 đảng viên, cấp ủy viên chiếm 31,84% trong tổng số đảng viên bị kỷ luật.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như công tác quản l‎ý và bảo vệ rừng, việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc nhận khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định 135 của Chính phủ. Công tác thẩm tra xác minh cơ bản bảo đảm đúng quy trình quy định, qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những khuyết điểm, sai phạm và xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Như việc chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác tự kiểm tra, tự phê bình của một số tổ chức đảng và đảng viên còn yếu dẫn đến số lượng cấp ủy vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật chiếm tỉ lệ cao...

Thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp sẽ tích cực triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiện vi phạm, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo; chủ động đề xuất, tham gia giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm; xem xét, xử lý và tham mưu tổ chức đảng có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên và tổ chức đảng vi phạm; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Phùng Huy Hoàng - Cơ quan UBKT Tỉnh ủy

Các bài viết khác