user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-ea31fb017d0c4374170e64b71c1c700f\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-ea31fb017d0c4374170e64b71c1c700f\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-ea31fb017d0c4374170e64b71c1c700f\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/3150\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580238552, expire = 1580260152, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-ea31fb017d0c4374170e64b71c1c700f' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tập trung hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập ngày   20/4/2019 ( Quyết định số 1202-QĐ/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) trên cơ sở hợp nhất hai Đảng bộ Khối (Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh).

Sau khi hợp nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2019 (Chương trình số 02-CTr/ĐUK, ngày 24/4/2019),  đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhận thấy một số tổ chức cơ sở đảng trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch và  triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng còn bộc lộ nhiều tồn tại, khuyết điểm cụ thể: Việc xác định thời gian tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào 6 tháng cuối năm; nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát chưa đúng trọng tậm, trọng điểm chưa sát hợp tình hình thực tế của cơ quan đơn vị. Thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của một số tổ chức Đảng còn đơn giản, thiếu chặt chẽ, chưa tuân thủ đầy đủ các bước. Công tác lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng còn thiếu nhiều văn bản theo quy định, còn nhầm lẫn giữa báo cáo giải trình và báo cáo tự kiểm điểm của đảng viên vi phạm; thiếu báo cáo kết quả thẩm tra xác minh; biên bản không gặp đảng viên theo Điều 39 Điều lệ Đảng trước khi xem xét quyết định kỷ luật; biên bản công bố quyết định kiểm tra, giám sát; trích biên bản họp, biên bản thông báo kết luận kiểm tra; phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật để lưu hồ sơ…

Để khắc phục các tồn tại khuyết điểm trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo UBKT Đảng uỷ tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định; ban hành bộ biểu mẫu về quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng (Quyết định số 241-QĐ/ĐUK, ngày 15/10/2019 “Quyết định ban hành bộ biểu mẫu về công tác kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).

Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng (Quyết định số 07-QĐ/UBKTĐUK, ngày 30/5/2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối) và Ban hành bộ biểu mẫu kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật trong Đảng (Quyết định số 15-QĐ/UBKTĐUK, ngày 05/11/2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối)  đồng thời tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Thông qua công tác tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; bộ Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bộ biểu mẫu về công tác kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; bộ biểu mẫu kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật trong Đảng  của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối được ban hành đăng tải trên Website của Đảng bộ Khối đã được cán bộ, đảng viên truy cập về triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối. Đến nay cơ bản đã khắc phục việc ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, thể thức văn bản; thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đúng quy trình, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

 

                                                Đặng Văn Hiệu - UBKT Đảng ủy Khối