user warning: File '.\dukccqmoi\cache_form.MYD' not found (Errcode: 2 - No such file or directory) query: UPDATE cache_form SET data = 'a:23:{s:6:\"choice\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"radios\";s:14:\"#default_value\";i:-1;s:8:\"#options\";a:3:{i:0;s:11:\"Tiện ích\";i:1;s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";i:2;s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";}}s:4:\"vote\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"submit\";s:6:\"#value\";s:14:\"Biểu quyết\";s:7:\"#submit\";a:1:{i:0;s:9:\"poll_vote\";}}s:5:\"#node\";O:8:\"stdClass\":36:{s:3:\"nid\";s:2:\"23\";s:4:\"type\";s:4:\"poll\";s:8:\"language\";s:2:\"vi\";s:3:\"uid\";s:1:\"3\";s:6:\"status\";s:1:\"1\";s:7:\"created\";s:10:\"1337943496\";s:7:\"changed\";s:10:\"1410226492\";s:7:\"comment\";s:1:\"2\";s:7:\"promote\";s:1:\"1\";s:8:\"moderate\";s:1:\"0\";s:6:\"sticky\";s:1:\"0\";s:4:\"tnid\";s:1:\"0\";s:9:\"translate\";s:1:\"0\";s:3:\"vid\";s:2:\"23\";s:12:\"revision_uid\";s:2:\"77\";s:5:\"title\";s:60:\"Theo bạn, bạn có thấy sự tiện ích của Website?\";s:4:\"body\";s:0:\"\";s:6:\"teaser\";s:88:\"* Tiện ích\n* Được, nhưng cần bổ sung thêm\n* Chưa, cần bổ sung nhiều\n\";s:3:\"log\";s:0:\"\";s:18:\"revision_timestamp\";s:10:\"1410226492\";s:6:\"format\";s:1:\"0\";s:4:\"name\";s:9:\"siteadmin\";s:7:\"picture\";s:0:\"\";s:4:\"data\";s:119:\"a:3:{s:13:\"form_build_id\";s:37:\"form-af9dcdf8e5994e5d7390f34144588a73\";s:7:\"contact\";i:0;s:17:\"mimemail_textonly\";i:0;}\";s:7:\"runtime\";s:1:\"0\";s:6:\"active\";s:1:\"1\";s:6:\"choice\";a:3:{i:0;a:3:{s:6:\"chtext\";s:11:\"Tiện ích\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"6039\";s:7:\"chorder\";s:1:\"0\";}i:1;a:3:{s:6:\"chtext\";s:38:\"Được, nhưng cần bổ sung thêm\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"4821\";s:7:\"chorder\";s:1:\"1\";}i:2;a:3:{s:6:\"chtext\";s:30:\"Chưa, cần bổ sung nhiều\";s:7:\"chvotes\";s:4:\"1228\";s:7:\"chorder\";s:1:\"2\";}}s:10:\"allowvotes\";b:1;s:4:\"vote\";i:-1;s:22:\"last_comment_timestamp\";s:10:\"1337943496\";s:17:\"last_comment_name\";N;s:13:\"comment_count\";s:1:\"0\";s:8:\"taxonomy\";a:0:{}s:5:\"files\";a:0:{}s:8:\"readmore\";b:0;s:5:\"links\";a:2:{i:0;a:3:{s:5:\"title\";s:11:\"Older polls\";s:4:\"href\";s:4:\"poll\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:36:\"View the list of polls on this site.\";}}i:1;a:3:{s:5:\"title\";s:7:\"Results\";s:4:\"href\";s:15:\"node/23/results\";s:10:\"attributes\";a:1:{s:5:\"title\";s:30:\"View the current poll results.\";}}}}s:6:\"#block\";b:1;s:6:\"#cache\";b:1;s:6:\"#theme\";s:9:\"poll_vote\";s:11:\"#parameters\";a:4:{i:0;s:16:\"poll_view_voting\";i:1;a:3:{s:7:\"storage\";N;s:9:\"submitted\";b:0;s:4:\"post\";a:0:{}}i:2;r:14;i:3;b:1;}s:9:\"#build_id\";s:37:\"form-ebf1762c2cc4d24eca6a97ed2458585f\";s:5:\"#type\";s:4:\"form\";s:11:\"#programmed\";b:0;s:13:\"form_build_id\";a:4:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:37:\"form-ebf1762c2cc4d24eca6a97ed2458585f\";s:3:\"#id\";s:37:\"form-ebf1762c2cc4d24eca6a97ed2458585f\";s:5:\"#name\";s:13:\"form_build_id\";}s:7:\"form_id\";a:3:{s:5:\"#type\";s:6:\"hidden\";s:6:\"#value\";s:16:\"poll_view_voting\";s:3:\"#id\";s:21:\"edit-poll-view-voting\";}s:3:\"#id\";s:16:\"poll-view-voting\";s:12:\"#description\";N;s:11:\"#attributes\";a:0:{}s:9:\"#required\";b:0;s:5:\"#tree\";b:0;s:8:\"#parents\";a:0:{}s:7:\"#method\";s:4:\"post\";s:7:\"#action\";s:18:\"/?q=tin-tuc/5/3184\";s:9:\"#validate\";a:1:{i:0;s:25:\"poll_view_voting_validate\";}s:7:\"buttons\";a:1:{s:7:\"#weight\";i:100;}s:12:\"#after_build\";a:1:{i:0;s:20:\"wysiwyg_process_form\";}}', created = 1580237806, expire = 1580259406, headers = '', serialized = 1 WHERE cid = 'form_form-ebf1762c2cc4d24eca6a97ed2458585f' in C:\AppServ\www\projects\dukccq\includes\cache.inc on line 108.
Công tác kiểm tra giám sát

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 31/12/2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ I, UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm (Phó Chủ nhiệm) UBKT các đảng ủy cơ sở, các đồng chí cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra của Chi bộ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Công Tự, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2019, UBKT Đảng ủy Khối đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở, tổ chức hướng dẫn thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều 32 Điều lệ Đảng. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan đúng quy trình, đúng thẩm quyền; việc thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời tính răn đe, giáo dục, ngăn ngừa vi phạm. Theo đó năm 2019, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) hai cấp tiến hành kiểm tra 18 trường hợp đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đã xử lý 13 trường hợp, 03 trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm; kiểm tra đối với 17/17 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đạt 100% kế hoạch đề ra. Thực hiện giám sát đối với 12/12 tổ chức đảng đạt 100% kế hoạch. Thi hành kỷ luật 31 trường hợp trong đó: UBKT Đảng ủy Khối thi hành kỷ luật 3 trường hợp (cảnh cáo 1, khiển trách 2); Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 4 trường hợp, bằng hình thức khiển trách; Chi bộ thi hành kỷ luật 24 trường hợp, (cảnh cáo 2, khiển trách 22). Nội dung vi phạm liên quan đến những điều đảng viên không được làm (3), chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (22), thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao (5), đất đai, tài nguyên khoáng sản (1). Đã tiến hành phân loại và xử lý đơn theo thẩm quyền 08 đơn tố cáo đảng viên (tăng 03 đơn so với năm 2018), 01 đơn tố cáo 01 tổ chức đảng. Tiến hành kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 11 tổ chức đảng, qua kiểm tra, kết luận 10 tổ chức đảng và 107 đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 01 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc thu, nộp đảng phí, qua kiểm tra đã yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra xây dựng kế hoạch khắc phục, truy thu số tiền đóng đảng phí với tổng số tiền là 733.653 đồng theo đúng quy định của Đảng.

Ban Thường vụ tiến hành kiểm tra, giám sát kết luận 14/14 cuộc đạt 100% kế hoạch; tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo 78/78 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng chương trình và thực hiện kiểm tra đối với 35 tổ và giám sát 13 tổ chức đảng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủykiểm tra, giám sát kết luận 932 đảng viên (kiểm tra tra 663 đảng viên, giám sát 269 đảng viên).

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT hai cấp để thời gian tới đề ra giải pháp khắc phục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Tự, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương những kết quả đạt được của UBKT Đảng ủy Khối trong năm qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: việc nắm bắt tình hình đảng viên có dấu hiệu vi phạm phát hiện chậm; việc đôn đốc, khắc phục các khuyết điểm, tồn tại sau kiểm tra chưa hiệu quả, chất lượng của các cuộc kiểm tra ở một số tổ chức đảng hiệu quả chưa cao… Ðề nghị các đồng chí làm công tác kiểm tra thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới mà Báo cáo đã nêu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Hiệu - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tiếp thu các ý kiến phát biểu tham gia ý kiến của các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị và ý kiến chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Nguyễn Công Tự, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối. Năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc cán bộ, đảng viên và người lao động phản ánh. Tập trung vào đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, đảng viên được quy hoạch là nguồn nhân sự cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên nhằm tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội Đảng các cấp. Phối hợp chặt chẽ với các ban tham mưu của cấp ủy và các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ, thận trọng các nguồn thông tin, báo cáo, phản ánh để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; phát huy vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Đảng ủy Khối đối với cấp dưới trong kiểm tra, kết luận đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh đảng viên và tổ chức đảng vi phạm. Kịp thời phân loại, xử lý, giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên; xem xét, xử lý và tham mưu tổ chức đảng có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên và tổ chức đảng vi phạm. Phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước Đại hội đảm bảo theo đúng quy định của Đảng. Phối hợp các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rà soát công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025; làm tốt công tác cán bộ phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động tham mưu, đề xuất nhân sự UBKT cấp cơ sở và UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu Ban Thường vụ xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối năm 2020 đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế của Đảng bộ Khối.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Hiệu - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra triển khai, phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Lê Thị Thúy Hằng - Phó CN UBKT ĐUK

Các bài viết khác