Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác tháng 5/2021

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2021; ngày 31/5/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 5/2021.

          Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trong tháng 5/2021, Ban Thường vụ đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động bám sát, triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Tăng cường chỉ đạo các TCCS đảng tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5… cơ bản đảm bảo kịp thời, đúng định hướng; trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp tổ chức 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1/2021 cho 72 đồng chí ở 28 TCCS đảng. Quyết định khen thưởng 27 tập thể, 57 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, tổ 35 cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, chỉ đạo các TCCS đảng nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở. Thẩm định 141 hồ sơ đề nghị kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên; kết nạp 15 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức 13 đồng chí, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối lên 3.390 đồng chí. Làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, phối hợp kiểm tra thực tế tại 07 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Thực hiện đúng tiến độ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng báo cáo kết quả khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kết luận kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối trong năm 2020; rà soát những trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật về mặt Đảng nhưng chưa được xem xét, xử lý về mặt chính quyền và ngược lại để kịp thời xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động đảm bảo phù hợp với tình hình dịch Covid -19.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở một số TCCS đảng chưa được thường xuyên, sâu sát; nghiệp vụ công tác đảng viên của cấp ủy một số tổ chức đảng còn hạn chế, nội dung sinh hoạt chi bộ của một số TCCS đảng chưa phong phú, chất lượng sinh hoạt chưa cao, còn đặt nặng vấn đề giải quyết công việc chuyên môn vào các buổi sinh hoạt. Việc báo cáo khắc phục tồn tại, khuyết điểm của một số tổ chức đảng, đảng viên sau kết luận kiểm tra, giám sát chưa kịp thời; một số tổ chức đoàn thể triển khai phong trào hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

          Về phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung các nguồn lực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch năm 2021 của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và nơi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và công tác an sinh xã hội. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo sự đồng thuận trong thực thi nhiệm vụ và các hoạt động văn hóa, xã hội... Tăng cường công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt; tập trung triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối như: xem xét kết luận lịch sử chính trị 53 trường hợp để phục vụ công tác cán bộ, kết nạp Đảng cho 05 quần chúng, chuyển đảng chính thức 02 trường hợp; chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp tục thẩm tra, xác minh tại Công an các tỉnh có liên quan và địa phương đối với 09 trường hợp.

Nguyễn Thị Thu Hào - Đảng ủy Khối