Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến các hoạt động kinh tế xã hội cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng. Trước tình hình đó, trên cơ sở Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ động, linh hoạt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 7/12 chỉ tiêu; hoàn thành 41/78 nhiệm vụ đạt trên 50% theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Theo đó, các TCCS đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh theo kế hoạch; tổ chức tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì sản xuất bình thường trong điều kiện dịch bệnh Covid-19; duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện. 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Khối tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; Đại hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 247 cán bộ chủ chốt; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng; đã có 72/76 TCCS đảng tổ chức 82 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho 3.975 cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 145 đồng chí là đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới. Sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Đề án số 04-DA/TU, ngày 05/7/2018 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh”; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối ổn định, yên tâm công tác.

Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy một số TCCS đảng; quan tâm công tác phát triển đảng, đảm bảo số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; 6 tháng đầu năm, đã kết nạp 67/120 đảng viên, đạt 55,8% so với kế hoạch; nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Khối là 3.393 đồng chí. Công tác đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy năm 2020 được Ban Thường vụ đánh giá công tâm, khách quan, thực chất, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng. Phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 02 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 01 đồng chí; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 02 đồng chí.

Triển khai thực hiện; đồng thời lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối, các ban Đảng của Đảng ủy Khối, cấp ủy các TCCS đảng triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, cơ bản có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Ban Chấp hành tiến hành kiểm tra, giám sát 6/12 cuộc đạt 50% kế hoạch. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy ban kiểm tra cơ sở đã kiểm tra, giám sát 9/42 tổ chức đảng. Các TCCS đảng trực thuộc đã kiểm tra 12/30 tổ chức đảng, 151.548 đảng viên; giám sát 22/201 đảng viên. Đảng ủy Khối đang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật 04 đảng viên và 01 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 16 trường hợp, tăng 05 trường hợp so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: khiển trách 15, cảnh cáo 01.

Lãnh đạo các đoàn thể trong Khối chủ động, linh hoạt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức, chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức và vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh,... đảm bảo phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19; tích cực tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Những tháng còn lại trong năm 2021, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động đề ra các giải pháp phù hợp triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần hoàn thành Nghị quyết của Ba Chấp hành Đảng bộ Khối và Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp, ngành và của đề ra.

                                              Lê Văn Phòng - Đảng ủy Khối