Thứ hai, 06/12/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 08/10/2021, tại Hội trường Tỉnh ủy Đắk Nông, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung khác. Dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh uỷ viên phụ trách địa bàn; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Thường trực, đồng chí Nguyễn Văn Dự - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 64/64/78 đầu công việc; các công việc còn lại đang được triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong 3 tháng cuối năm 2021.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân trong tỉnh và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021 và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cơ bản ổn định. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tích cực thực hiện Đề án 05-ĐA/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tập trung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm; kịp thời củng cố kiện toàn cấp ủy các TCCS đảng; thực hiện kết luận BVCTNB phục vụ công tác cán bộ và công tác phát triển Đảng. Trong 9 tháng đầu năm, công nhận đảng viên chính thức 100 đồng chí, kết nạp116/120 đảng viên, đạt 96,66% so với chỉ tiêu đăng ký... Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đảm bảo tiến độ đề ra. Các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực.

Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế: Vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa rõ nét. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa kịp thời; vẫn còn trường hợp tham gia hoạt động tôn giáo trái phép, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở một số TCCS đảng còn chậm; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở một số TCCS đảng còn chậm, còn hình thức, nội dung chưa sát với thực tiễn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc xây dựng và triển khai, thực hiện mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa nhiều, hiệu quả chưa cao nên chưa tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ở cơ sở còn thấp; việc báo cáo kết quả khắc phục các kết luận kiểm tra chưa kịp thời.

Kết luận Hội nghị, đồng chí chủ trì đề nghị cấp ủy các TCCS đảng chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; động viên, khuyến khích đảng viên dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác. Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hội nghị tiếp thu các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu, cấp ủy cơ sở, bổ sung hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiến hành thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đối với 03 đồng chí; bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đối với đồng chí Mai Văn Thụ - Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Thị Sang - Đảng ủy Khối