Thứ tư, 29/11/2023
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại trên địa bàn tỉnh có chiều hướng phức tạp hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Đã tiếp 783 lượt với 1.168 công dân đến trình bày 391 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 12 lượt (1,5%) và giảm 296 người (20,2%) so với 6 tháng đầu năm 2019; số đơn thư tiếp nhận giảm 50 đơn (4,9%), trong đó đơn khiếu nại giảm 18 đơn (19,3%), đơn tố cáo tăng 04 đơn (6,2%), đơn kiến nghị, phản ánh, các đơn không đủ điều kiện xử lý giảm 36 đơn (4,2%), số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giảm 22 vụ việc (52,3%) và số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền tăng 11 vụ việc so với cùng kỳ năm 2019. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến việc thu hồi đất (chiếm 47,2% tổng số đơn khiếu nại, tố cáo), phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc cưỡng chế giải tỏa thu hồi đất; sai sót trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; kiến nghị về chế độ chính sách an sinh xã hội; một số vụ việc tố cáo liên quan đến trách nhiệm, việc buông lỏng quản lý gây thất thoát tài sản nhà nước, tập thể; vi phạm pháp luật đất đai của một số cán bộ, công chức,…

Các cấp có thẩm quyền đã thụ lý giải quyết 100% vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; tính đến ngày 15/5/2020 đã hòa giải, thuyết phục thành và ban hành quyết định, kết luận giải quyết xong 24/35 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 68,5%.

Tuy nhiên bên cạnh đó, lượng đơn thư khiếu kiện vượt cấp gửi lên các cơ quan cấp tỉnh còn xảy ra, nhiều trường hợp đã được rà soát, giải quyết đúng pháp luật, đã thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết nhưng vẫn gửi đơn thư, khiếu kiện chây ỳ kéo dài; khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai liên quan đến các dự án nông lâm nghiệp của các doanh nghiệp còn tiếp diễn; lượng đơn tố cáo nặc danh, mạo danh tố cáo các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng, tài chính ngân sách của một số chính quyền địa phương, tại các trường học, ban quản lý rừng, doanh nghiệp Nhà nước phát sinh tăng. Nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách, pháp luật, nhất trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế. Một số vụ việc còn có dấu hiệu phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, kích động, xúi giục khiếu kiện…

Trong 6 tháng cuối năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh dự báo còn diễn biến phức tạp, do đó các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa cơ quan hành chính với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo nên sự thống nhất, đồng thuận của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo, quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng... cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Thanh Tùng