Thứ ba, 16/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Các cấp ủy, UBKT 2 cấp tập trung tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023

Năm 2023, các cấp ủy, UBKT hai cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng chương trình kiểm tra 10 tổ chức, giám sát 02 tổ chức, gắn trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của người đứng đầu cấp ủy (kiểm tra 10, giám sát 02 đảng viên), cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra 29 tổ chức, 147 đảng viên; giám sát 10 tổ chức, 65 đảng viên; các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra 398 đảng viên, giám sát 189 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát, đối với tổ chức đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…; đối với đảng viên, tập trung kiểm tra, giám sát về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ đảng viên; chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; giám sát việc kê khai tài sản và thu nhập… UBKT 2 cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 đối với 48 tổ chức đảng (kiểm tra 40 tổ chức, giám sát 08 tổ chức và giám sát 05 đảng viên), trong đó UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra 01 tổ chức, giám sát 01 tổ chức và 01 đảng viên, UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 39 tổ chức, giám sát 07 tổ chức và 04 đảng viên. Nội dung kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc chấp hành chế độ thu nộp đảng phí, thu chi tài chính đảng; giám sát việc thực thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện quy chế làm việc...

Trong Quý 1/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiến hành kiểm tra 01 tổ chức, gắn vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của người đứng đầu cấp ủy; cấp cơ sở tiến hành kiểm tra 11 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng; UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 đảng viên; giải quyết 01 đơn tố cáo 01 đảng viên, chuyển 01 đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phối hợp UBKT Tỉnh ủy kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 01 đồng chí, xem xét, thi hành kỷ luật 01 đồng chí; UBKT Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 01 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Cấp ủy, UBKT cấp cơ sở đã triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch đề ra, thực hiện chế độ báo cáo cấp trên đảm bảo theo yêu cầu.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, UBKT Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ về một số nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên. Tham mưu cấp ủy xây dựng Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; chỉ đạo các TCCS đảng tăng cường triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Thời gian tới, cấp ủy và UBKT hai cấp cần bám sát Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 để chủ động, tổ chức triển khai thực hiện, tránh để dồn vào cuối năm dẫn đến chất lượng, hiệu quả không cao, không đạt theo chương trình, kế hoạch đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBKT tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đồng thời củng cố và phát huy kết quả kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến tích cực cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Lê Thị Thúy Hằng - UBKT Đảng ủy Khối