Thứ hai, 15/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Có thể sử dụng kết luận, quyết định kỷ luật về mặt chính quyền để xem xét kỷ luật về mặt Đảng?

Hỏi: Có thể sử dụng kết luận, quyết định kỷ luật về mặt chính quyền để xem xét kỷ luật về mặt Đảng đối với cùng một đối tượng, một nội dung vi phạm không?

Đáp: Tại khoản 5, Điều 9, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định nguyên tắc thi hành kỷ luật như sau:

 “Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại (trừ trường hợp có quy định khác). Tổ chức đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

Khi các tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội đình chỉ công tác hoặc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên thì phải chủ động thông báo ngay cho tổ chức đảng quản lý đảng viên đó để xem xét, xử lý kỷ luật đảng. Sau khi giải quyết khiếu nại kỷ luật về Đảng, nếu có thay đổi hình thức kỷ luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ đạo việc xem xét lại hình thức kỷ luật về hành chính, đoàn thể”.                       

Như vậy, đảng viên vi phạm đã bị thi hành kỷ luật về chính quyền phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng. Quyết định kỷ luật về mặt chính quyền chỉ là một căn cứ để xem xét, xử lý kỷ luật đảng. Khi nhận được kết luận, quyết định kỷ luật về mặt hành chính, tổ chức đảng có thẩm quyền vẫn tiến hành kiểm tra, xem xét, kết luận và quyết định xử lý kỷ luật về đảng theo đúng quy định của Đảng.

Trần Văn Thọ - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối