Thứ tư, 29/11/2023
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành các Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/02/2020, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Theo đó, về công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và y ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc; nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp. UBKT phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ, thận trọng các nguồn thông tin, báo cáo, phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, thì kịp thời xem xét, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đối với tổ chức đảng, tập trung kiểm tra những tổ chức đảng có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, nhất là trong công tác tổ chức, cán bộ, trong các lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp…; có dấu hiệu vi phạm trong giải quyết tố cáo, khiếu nại hoặc để tồn đọng đơn tố cáo, khiếu nại làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân, đảng viên.

Đối với cán bộ, đảng viên, tập trung kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên; vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

Đối với những vụ việc thuộc thẩm quyền nhưng có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều cấp, UBKT chủ động, kịp thời báo cáo để ban thường vụ cấp ủy cấp mình thành lập đoàn kiểm tra xem xét, kết luận, đồng thời báo cáo UBKT cấp trên.

Qua kiểm tra, xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Việc xem xét, xử lý kết thúc trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở, 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở.

UBKT các cấp tăng cường việc tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận đơn tố cáo, phản ánh; kịp thời tổng hợp, phân loại, rà soát, căn cứ vào nội dung tố cáo, đối tượng bị tố cáo và quy định về phân cấp quản lý cán bộ để xác định cụ thể, đầy đủ những tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo; trước hết là những tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp công tác tổ chức đại hội đảng và những tố cáo đảng viên liên quan đến nhân sự khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng các cấp. Qua giải quyết tố cáo, kịp thời kết luận rõ đúng, sai, khuyết điểm hoặc vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo; xử lý nghiêm minh các trường hợp có vi phạm và kết thúc trước ngày khai mạc đại hội.

Trường hợp tố cáo có liên quan đến Đại hội nhận được trong vòng 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở và 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở trở lên tính từ ngày nhận được tố cáo đến ngày khai mạc đại hội thì chưa tiến hành giải quyết nhưng phải tổng hợp đầy đủ, báo cáo Ban Thường vụ cấp ủy cấp mình, Ủy ban kiểm tra cấp trên và chuyển hồ sơ cho Ủy ban kiểm tra, Ban Thường vụ cấp ủy khóa mới xem xét giải quyết.

Cùng với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội, bảo đảm đầy đủ theo quy trình và đúng thời gian quy định. Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội. Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội, UBKT nắm danh sách đại biểu dự đại hội cấp mình, chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm về thực hiện nguyên tắc, thủ tục bầu cử để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, phát hiện có vấn đề mới phát sinh về đại biểu dự đại hội, UBKT tham mưu giúp cấp ủy triệu tập đại hội để xem xét. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các TCCS đảng cấp dưới.

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội, nếu có đơn khiếu nại về bầu cử, UBKT cấp ủy cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh, kiểm tra và báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định.

Về công tác nhân sự UBKT các cấp: theo Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, theo đó, về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT được hướng dẫn ci tiết, cụ thể, về tiêu chuẩn đối với ủy viên UBKT các cấp được vận dụng theo tiêu chuẩn cấp ủy viên cùng cấp được quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Về cơ bản, ủy viên UBKT phải có các tiêu chuẩn như: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Không giới thiệu tham gia Ủy ban Kiểm tra đối với những đồng chí bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị.

UBKT các cấp phối hợp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp chuẩn bị đề án nhân sự UBKT khóa mới báo cáo cấp ủy đương nhiệm. Việc bầu UBKT, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng, ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương và quy định của Đảng.

   Lê Thị Thúy Hằng - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối