Thứ tư, 29/11/2023
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Chương trình công tác kiểm tra giám sát của nhiệm kỳ 2015 - 2020; 5 năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình công tác kiểm tra giám sát hàng năm và triển khai thực hiện.

Sau 5 năm thực hiện, nhận thức của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra hai cấp, chi bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đã có chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước được quan tâm thực hiện. Nội dung tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương, chỉ thị, ngh quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng có vấn đề phức tạp; những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết và có sai phạm nghiêm trọng; đã chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đã giải quyết được một số vụ vi phạm, bức xúc, nổi cộm; xử lý kịp thời nghiêm minh một số tổ chức đảng, cán bộ đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ bản đã thực hiện nghiêm túc quy trình, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát bước đầu được đổi mới; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở thuộc Đảng ủy Khối đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên; ủy ban kiểm tra hai cấp đã xây dựng kế hoạch và tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát phù hợp. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, phát hiện tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, cấp ủy kịp thời chỉ đạo xử lý đúng đối tượng, nội dung, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục trong công tác thi hành kỷ luật của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, kết luận đúng, sai rõ ràng; kịp thời phát huy những ưu điểm, mặt tốt, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, nhược điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, thông qua đó giúp các cấp ủy đảng và đảng viên rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp mình.

Công tác phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, thường xuyên và chặt chẽ hơn trong tất cả các khâu: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác của Đảng và Nhà nước cấp trên; thông tin tình hình tổ chức đảng, cán bộ đảng viên vi phạm; phối hợp xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên; xây dựng, kiện toàn tổ chức ủy ban kiểm tra. Thông qua công tác phối hợp đã góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.  

Bên cạnh những kết quả đạt được một số tồn tại, khuyết điểm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở chưa được sâu sát, chất lượng hiệu quả chưa cao. Việc tổ chức quán triệt nghị quyết, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát có không ít nơi, nhất là cấp cơ sở còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu. Nhận thức về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ.

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ Khối nỗ lực triển khai toàn diện, bao quát và có hiệu quả các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu Nghị quyết năm 2020. Trong đó, tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng  cường và coi trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng trong tình hình hiện nay; cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trực tiếp tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong Hướng dẫn số 07-UBKTTW, ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ, các đồng chí cấp ủy Đảng ủy Khối, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng trực thuộc nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ đảng viên, quần chúng quan tâm. Đồng thời nắm chắc tình hình Đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự Đại hội Đảng cấp trên tạo tiền đề cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp.

Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng dưới, cán bộ đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra phải xem xét quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét quyết định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, cán bộ đảng viên vi phạm (nếu có). Việc xem xét, kết luận, xử lý phải kết thúc trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở, 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở.

Tiếp nhận, phân loại và giải quyết tố cáo tổ chức đảng, cán bộ đảng viên thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ: Tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban kiểm tra với các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức đảng, cán bộ đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng; liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng các cấp. Việc xem xét giải quyết tố cáo phải kết thúc trước khi khai mạc đại hội theo quy định.

Tập trung xem xét, giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng các cấp nếu đơn khiếu nại đó gửi đến cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra trước ngày khai mạc đại hội 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở, 30 ngày làm việc đối với cấp trên cơ sở.

                                         Đặng Văn Hiệu - Chủ nhiệm UBKT ĐUK