Thứ sáu, 19/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Một số giải pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau các cuộc kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thời gian qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng để triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường; cấp ủy các cấp đã phát huy vai trò lãnh đạo, cơ bản tổ chức thực hiện đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm minh, đúng người, đúng lỗi vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, trong đó có việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau các cuộc kiểm tra, giám sát, cụ thể: Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại sau kiểm tra, cho rằng sau khi thông báo kết luận là kết thúc 01 cuộc kiểm tra, giám sát; một số "khoán trắng" cho ủy ban kiểm tra cơ sở hoặc cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra xây dựng kế hoạch khắc phục, nội dung khắc phục còn chung chung, chưa giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục; chưa có lộ trình cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế và thiếu kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục.

Để nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là việc khắc phục khuyết điểm, tồn tại đã được chỉ ra sau các cuộc kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đảng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, Đảng ủy Khối thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát, phải xem kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành.

Thứ hai, Đảng ủy Khối giao cho các tổ (đoàn) kiểm tra của Đảng ủy Khối  phối hợp Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp tục đôn đốc việc thực hiện kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng, tránh tình trạng sau khi thông báo kết luận là xem như kết thúc một cuộc kiểm tra, giám sát; thường xuyên theo dõi việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của cơ sở.  

Sau khi có kết luận kiểm tra, giám sát, cấp ủy phải xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và phải báo cáo kết quả theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các tập thể, cá nhân liên quan xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát. Kế hoạch khắc phục phải nêu nội dung cụ thể cần khắc phục, phương hướng khắc phục, lộ trình, thời gian khắc phục, tránh tình trạng xây dựng Kế hoạch chung chung, hình thức, đối phó.

Thứ ba, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nhất là trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ trong tham gia góp ý cho tổ chức đảng, đảng viên, tránh hình thức nể nang, né tránh, dĩ hòa, vi quý. Do đó, các cấp ủy đảng phải bám sát hướng dẫn của cấp trên về tổ chức sinh hoạt Chi bộ, gợi ý nội dung thảo luận, góp ý; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các tổ chức đảng đưa việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kết luận kiểm tra, giám sát vào tiêu chí để xem xét, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Thứ tư, phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, hội CCB cơ quan, đơn vị) trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là việc giám sát quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở của tổ chức đảng, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; việc nêu gương, của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng phải bám sát quy định của Trung ương về quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể (Quy định 217, 218) để xây dựng quy chế cụ thể tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình, phải thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đoàn thể để có ý kiến phản hồi và khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Nguyễn Khắc Trung - Đảng ủy Khối