Thứ tư, 29/11/2023
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Đảng ta đã chỉ rõ: “lãnh đạo, mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo”. Ngay sau khi thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng, UBKT hai cấp không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng vào việc đấu tranh khắc phục và phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực; bảo vệ đường lối quan điểm, nguyên tắc của Đảng; đóng góp nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của ngành kiểm tra Đảng.

Để lãnh đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các TCCS đảng, UBKT hai cấp đã bám sát chương trình toàn khóa, chương trình hằng năm, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bộ Khối vào nhiệm vụ, kế hoạch của các TCCS đảng; chú trọng kiểm tra những lĩnh vực nổi cộm, nhạy cảm, có trọng tâm, trọng điểm (nhiệm vụ được giao, tài chính, phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quy chế làm việc của cấp ủy…); đồng thời mở rộng nội dung giám sát để kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn những vi phạm mới nảy sinh. Các chương trình công tác kiểm tra, giám sát được xây dựng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối.

Qua kiểm tra, giám sát đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thực hiện nguyên tắc của Đảng; xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; từ đó đã có sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động, đây cũng là biện pháp hữu hiệu để chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Tuy nhiên, qua thực tế công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn tồn tại, hạn chế như: việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cập nhật các văn bản và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có lúc chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát của các chi, đảng bộ cơ sở và đặc biệt là các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở còn hạn chế, chất lượng, hiệu quả chưa cao; nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm và chưa gắn với nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, việc xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế sau các cuộc kiểm tra còn chậm…

Do đó, trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cấp ủy viên và ủy viên UBKT cơ sở và đảng viên trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt, đồng chí cấp ủy ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở được phân công làm công tác kiểm tra, giám sát cần thường xuyên, tự giác học tập, nghiên cứu nắm vững chủ trương đường lối, quan điểm, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cấp ủy, UBKT cơ sở và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát; nắm vững và thực hiện nghiêm túc quan điểm, nguyên tắc, thẩm quyền, phương hướng, phương châm, phương pháp, quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát. Đề cao tinh thần tự phê bình của tổ chức đảng và đảng viên; lấy kết quả thực hiện, kết quả kiểm tra, giám sát để đánh giá phân xếp loại cán bộ, cấp ủy viên, đảng viên hằng năm theo quy định.

Hai là, xác định tốt nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, việc thẩm tra xác minh, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, UBKT cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng. Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc cấp uỷ cấp trên quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên và nhiệm vụ đảng viên; việc kê khai tài sản và thu nhập; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; việc giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình, quy định. Làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, qua đó, kết luận chính xác về những nội dung kiểm tra, giám sát. Phát huy những tích cực, khắc phục những hạn chế của yếu tố tâm lý - xã hội trong kiểm tra, giám sát.

Ba là, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Ban hành quy trình và biểu mẫu hóa các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp với thực tế của chi bộ, đảng bộ và UBKT cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo chất lượng, ngang tầm nhiệm vụ, quan tâm và thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT Đảng ủy cấp trên cơ sở. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt đảng, định kỳ giao ban, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải cụ thể, thiết thực, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xảy ra ở đơn vị, doanh nghiệp. Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đảng viên trong chi bộ, để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, thấy rõ trách nhiệm của mình trước Đảng, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình; nghiêm túc, thực sự cầu thị, tạo chuyển biến về chất trong việc đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống.

Năm làphát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong kiểm tra, giám sát theo Quy định 217-QĐ/TW, Quy định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư­ tưởng, đạo đức và tổ chức.

Nguyễn Khắc Trung - Đảng ủy Khối