Thứ tư, 29/11/2023
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng chỉ đạo cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra 02 cấp của Đảng ủy Khối thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực… của Trung ương, của Tỉnh ủy. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đồng chí đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Việc xây dựng, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên được Đảng ủy Khối chủ động, xây dựng và ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đặc biệt, ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 10/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025” và các quy trình, biểu mẫu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Qua đó, giúp cấp ủy các TCCS đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tổ chức triển khai, thực hiện đi vào nền nếp, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2023, toàn Đảng bộ Khối đã kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng 161/265 tổ chức đảng, đạt 60,75% kế hoạch, 2.421/3.071 lượt đảng viên, đạt 78,83 % (kế hoạch đề ra là 100 %); giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 67 tổ chức đảng đạt 25,3% (chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 30%); giám sát 1.063 lượt đảng viên, đạt 34,6% (chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 30%). Việc thi hành kỷ luật đảng viên được các tổ chức đảng thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nội dung theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2023, Cấp ủy hai cấp và Chi bộ đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 96 đảng viên; nội dung chủ yếu về vi phạm chính sách dân số, vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng, 10 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiến hành giám sát đối với 50 tổ chức đảng và 37 đảng viên, qua giám sát đã kết luận các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản chấp hành tốt nội dung được giám sát; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 86 tổ chức đảng, qua kiểm tra đã kết luận các tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng: Đã nhận và giải quyết 12 đơn tố cáo, trong đó hầu hết là đơn nặc danh. UBKT Đảng ủy Khối đã khảo sát giải quyết và tiến hành khảo sát, lưu đơn theo dõi. Cấp cơ sở tiến hành giải quyết 03 đơn tố cáo theo quy định.

Việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm tra, giám sát được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc kịp thời, các khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân được chỉ ra cơ bản đã khắc phục.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm, chú trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước đến các TCCS đảng và cán bộ, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, cụ thể hóa văn bản của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hằng năm, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối để kiểm tra, giám sát theo quy định; góp phần phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện tham nhũng tiêu cực. Kịp thời khảo sát, xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng bộ Khối. Chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tăng cường các biện pháp tự giám sát, tự kiểm tra trong nội bộ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, thời gian tới, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên và nhiệm vụ chính trị được giao để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng kiểm tra, giám sát nội dung về việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...; kiểm tra tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy nhằm đề cao ý thức trách nhiệm, tính chiến đấu của tổ chức đảng.

Ba là, chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Bốn là, kịp thời giám sát việc khắc phục tồn tại, khuyết điểm để củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến tích cực trong các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát.

Năm là, tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc cán bộ, đảng viên và người lao động phản ánh. Kịp thời xem xét, kết luận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm.

Sáu là, giải quyết dứt điểm đơn, thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; tập trung những vấn đề nổi cộm, bức xúc về đất đai, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác xảy ra tại các cơ quan, đơn vị. Xem xét, giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên và của tổ chức đảng đảm bảo đúng thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng (nếu có).

Bảy là, kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kỷ luật trong Đảng.

Tám là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức UBKT hai cấp đảm bảo số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ và đột xuất; báo cáo sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định.

 

Lê Văn Phòng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối