Thứ bảy, 24/02/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT hai cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong công tác giải quyết tố cáo

Giải quyết tố cáo trong Đảng là việc chủ thể kiểm tra tiến hành kiểm tra, làm rõ đúng, sai về những nội dung tố cáo đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên để xem xét, kết luận và xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thời gian qua, tình hình tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên diễn biến phức tạp, diễn ra ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các loại đối tượng; hình thức, nội dung, tính chất, mức độ tố cáo ngày càng đa dạng hơn; đối tượng bị tố cáo tập trung nhiều vào số cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trong công tác cán bộ, quản lý tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, lĩnh vực tư pháp, đạo đức, lối sống… Tố cáo tập trung vào những thời điểm nhạy cảm như chuẩn bị quy trình bổ nhiệm cán bộ, thời điểm diễn ra các sự kiện, đại hội…

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, UBKT 2 cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chú trọng, tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong năm 2022, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhận 10 đơn tố cáo (tăng 05 đơn so với cùng kỳ năm 2021) tố cáo 12 cá nhân, qua nghiên cứu phân loại, chuyển 07 đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giải quyết 03 đơn tố cáo theo thẩm quyền, trong đó: 01 đơn tố cáo dấu tên tố cáo 01 tập thể và 04 đảng viên; 01 đơn nặc danh tố cáo 01 đảng viên; 01 đơn có tên tố cáo 02 đảng viên. Kết quả giải quyết tố đúng 01 nội dung, tố sai 02 nội dung và 04 nội dung tố cáo không có cơ sở; qua kết quả giải quyết tố cáo đã xem xét đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm 01 tổ chức đảng; Quý 1/2023, UBKT Đảng ủy Khối nhận 02 đơn tố cáo (tăng 01 đơn so với cùng kỳ năm 2022), qua nghiên cứu phân loại, chuyển 01 đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, giải quyết 01 đơn tố cáo 01 đảng viên, kết quả tố đúng 01 nội dung, tố đúng một phần 01 nội dung, và 01 nội dung tố cáo không có cơ sở. Về quy trình giải quyết tố cáo đối với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm theo quy trình giải quyết tố cáo ban hành tại Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; đối với UBKT các cấp thực hiện hiện Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Qua việc giải quyết tố cáo giúp cho tổ chức đảng, đảng viên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, sửa chữa, khắc phục thiếu sót, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác, qua đó, ý thức chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ngày càng được củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong tình hình mới.

Thời gian tới, tình hình tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên còn nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên càng có ý nghĩa quan trọng, với yêu cầu ngày càng cao hơn. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhằm hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo quy định, nắm bắt thường xuyên tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; người đứng đầu phải có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc khiếu kiện thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, địa phương mình, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; tập trung giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp; thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hai là, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh ngay những hạn chế còn tồn tại, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, hiện đại hóa nền hành chính trong thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác hòa giải, vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Ba là, thực hiện khách quan, chính xác, công tâm các nội dung trong quá trình tiến hành thẩm tra, xác minh; xử lý và đề nghị xử lý bảo đảm tính nghiêm minh các trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục, ngăn chặn. Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực nổi cộm, bức xúc, phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bốn là, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị; có chế độ chính sách đặc thù cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phổ biến, triển khai thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Giải quyết tố cáo là trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, là nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên của UBKT các cấp được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt việc giải quyết tố cáo chính là thể hiện sự tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý phê bình, báo cáo kiến nghị đúng đắn của đảng viên và quần chúng, không những giúp cho tổ chức đảng, đảng viên bị tố cáo nhận rõ sai lầm, khuyết điểm (nếu có) để sửa chữa, tiến bộ; cải chính, minh oan, bảo vệ cán bộ, đảng viên trong trường hợp bị tố cáo sai, bị vu cáo; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

Lê Thị Thúy Hằng - UBKT Đảng ủy Khối