Thứ tư, 29/11/2023
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối, Chương trình công tác kiểm tra giám sát của nhiệm kỳ 2015 - 2020. 5 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; tổ chức chủ trì và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; đồng thời chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 404 tổ chức đảng kiểm tra 2.431 lượt đảng viên, đạt 107,3% Nghị quyết đề ra. Giám sát đối với 195 tổ chức đảng và giám sát 907 lượt đảng viên, đạt 170% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ thị Nghị quyết các hội nghị Trung ương Đảng khóa XII; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị, Nghị quyết các quy định của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; về tăng cường sự lãnh đạo của các TCCS đảng trong việc thực hiện cải cách hành chính; lãnh đạo Đoàn thanh niên; công tác phát triển đảng, công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; Quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; việc kê khai tài thu nhập…

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra hai cấp của Đảng ủy Khối đã tích cực thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều 32 Điều lệ Đảng. trong 5 năm qua Ủy ban Kiểm tra 02 cấp của Đảng ủy Khối đã kiểm tra 140 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra 97 tổ chức và 522 đảng viên về việc thu nộp và sử dụng đảng phí.

Ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 07 tổ chức đảng và 126 lượt đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận và thực hiện quy trình thi hành kỷ luật 01 tổ chức bằng hình thức khiển trách và 57 đảng viên. Tiếp nhận, xem xét, xử lý, giải quyết 41 đơn thư tố cáo theo đúng quy định

Trong 5 năm qua, Cấp ủy và UBKT Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 140 đảng viên, chiếm 4,2% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó: khiển trách (118); cảnh cáo (13); cách chức (01); khai trừ (08). Cấp quyết định thi hành kỷ luật: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (4); UBKT Đảng ủy Khối (27); Đảng ủy cơ sở (45); Chi bộ (64). Nội dung vi phạm: việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; dân số - kế hoạch hóa gia đình; phẩm chất đạo đức lối sống; đoàn kết nội bộ; tham nhũng, cố ý làm trái….

Nhận thức của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy đã có chuyển biến. Công tác kiểm tra, giám sát từng bước được quan tâm thực hiện. Nội dung tập trung kiểm tra giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương, chỉ thị, ngh quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng có vấn đề phức tạp; những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết và có sai phạm nghiêm trọng; đã chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đã giải quyết được một số vụ vi phạm, bức xúc, nổi cộm; xử lý kịp thời nghiêm minh một số tổ chức đảng, cán bộ đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ đã giúp cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá đúng tình hình, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xem xét, làm rõ các vụ việc, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, góp phần xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần ổn định an ninh, chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Về công tác phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, thường xuyên và chặt chẽ hơn trong tất cả các khâu: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của đảng với thanh tra của Nhà nước; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác của Đảng và Nhà nước; thông tin tình hình tổ chức đảng, cán bộ đảng viên vi phạm; phối hợp xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên; xây dựng, kiện toàn tổ chức ủy ban kiểm tra. Thông qua công tác phối hợp đã góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.  

Công tác thi hành kỷ luật của Đảng được đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm  “công minh, chính xác, kịp thời” đã góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.

Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên được cấp ủy và UBKT các cấp coi trọng, chỉ đạo thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng lỗi đối với những cá nhân vi phạm, không dung túng, bao che nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung, tạo lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

                           Đặng Văn Hiệu - Đảng ủy Khối