Thứ sáu, 02/06/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Công tác củng cố, kiện toàn và quy hoạch cấp ủy tổ chức cơ sở đảng năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, là nền tảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, trong đó, chú trọng công tác quy hoạch và củng cố, kiện toàn cấp ủy tổ chức cơ sở đảng.

Theo đó, trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện quy trình bổ sung 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, 01 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, bầu bổ sung ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Củng cố, kiện toàn 29 lượt cấp ủy cơ sở; trong đó bổ sung chức danh Bí thư 03 đồng chí, Phó Bí thư 05 đồng chí, cấp ủy viên 18 đồng chí; cho thôi nhiệm vụ đối với 03 cấp ủy viên. Phối hợp với UBKT Đảng ủy Khối kiện toàn 04 cấp ủy viên, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm UBKT cơ sở.

Về công tác quy hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện quy trình giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 kịp thời theo quy định: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối 38 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 12 đồng chí, Bí thư và Phó Bí thư 07 đồng chí, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT 09 đồng chí. Hoàn thành và phê duyệt quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 73 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Công tác quy hoạch và phê duyệt quy hoạch được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện theo hướng sát với tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, các đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ tiếp theo; đồng thời, gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ. Nhiệm vụ này được các cấp ủy thực hiện đảm đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; đảm bảo liên thông giữa Đảng và chính quyền. Công tác quy hoạch thực hiện theo Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác quy hoạch cán bộ.

Hoàng Thị Loan - Đảng ủy Khối