Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông: Công tác phát triển Đảng những tháng đầu năm 2021

Phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng. Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2021; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chủ động trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên) có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên thanh niên.

Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết nạp 105 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam (đạt 87,5% kế hoạch năm 2021), trong đó đảng viên nữ 43 đồng chí, chiếm tỷ lệ 40,9%; dân tộc thiểu số 04 đồng chí, chiếm 3,8%. Riêng tháng 8 năm 2021 (từ 15/7/2021-15/8/2021) đã kết nạp 22 đồng chí. Công tác kết nạp Đảng được chú trọng về chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, quy trình kết nạp đảng viên.

Hoàng Thị Loan - Đảng ủy Khối