Thứ hai, 06/12/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Một số nội dung mới trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Ngày 28/9/2021, Ban Bí thư đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW về về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn mới), thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, theo đó, một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Hướng dẫn mới như sau:

1. Việc lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú khi xem xét kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

Bổ sung nội dung: Trường hợp đặc biệt không phải lấy ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với người vào Đảng thực hiện theo quy định của Ban Bí thư” “Trường hợp đặc biệt không phải lấy ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị thực hiện theo quy định của Ban Bí thư”.

2. Việc xem xét kết nạp vào Đảng đối với người làm hợp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp

Hướng dẫn mới bổ sung cụm từ “nơi không có tổ chức đảng thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương” vào tiết C, khoản 6.2 với nội dung như sau: “Nếu làm hợp đồng liên tục từ đủ 12 tháng trở lên thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc xem xét kết nạp; nơi không có tổ chức đảng thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

3. Về quản lý hồ sơ đảng viên

Hướng dẫn mới đã sửa đổi, bổ sung khoản 8.1 về lưu giữ các bản tự kiểm điểm hằng năm của đảng viên là 3 năm gần nhất.

4. Về chuyển sinh hoạt Đảng

Hướng dẫn mới đã bổ sung cụm từhoặc đến làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 thángtại Tiết a, Điểm 10.2.1.

5. Về tặng Huy hiệu Đảng

Hướng dẫn mới bổ sung mới 03 nội dung về tặng, truy tặng và tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng. Cụ thể như sau:

(1) Đối với đảng viên thuộc diện xét tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng trở lên được xét tặng huy hiệu Đảng sớm 02 năm, nội dung cụ thể như sau: “Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định”.

(2) Đối với đảng viên từ trn thì: Được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định”.

(3) Về tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng: Ngoài việc trao tặng vào dịp kỷ niệm 04 ngày lễ như trong Hướng dẫn 01 (3-2; 19-5; 2-9; 7-11), thì việc trao tặng Huy hiệu Đảng còn được thực hiện vào: Các dịp kỷ niệm quan trọng khác”Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định”.

6. Về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên

Hướng dẫn mới có bổ sung một số điểm mới như:

(1) “Chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận” cũng được xét khen thưởng;

(2) “Ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét tặng bằng khen cho đảng bộ huyện và tương đương đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm”;

(3) “Tiêu chuẩn chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận, tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ huyện và tương đương “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương”.

Nguyễn Hoàng Lan - UVBCH, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối