Thứ sáu, 02/06/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thì địch lần thứ ba, năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Đối tượng: Là người Việt Nam (ở trong và ngoài nước), người nước ngoài; có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí Cuộc thi.

Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi 01 bài viết cho mỗi loại hình tham gia dự thi (tối đa 02 bài viết cho 02 loại hình: Tạp chí và Báo). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Miscrosoft Word), minh chứng xã hội hóa (nếu có). Dung lượng bài viết Tạp chí, tối thiểu 4000 từ, tối đa 6000 từ; báo viết (báo in) không quá 4000 từ, báo viết (báo điện tử) không quá 2000 từ.

Các tác phẩm dạng báo nói/ báo hình/ video clip, mối tác giả/ nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh) và 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình), không quá 30 phút, 01 tác phẩm loại hình video clip, không quá 05 phút. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh/ hình ảnh và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Miscrosoft Word).

Hình thức: Bài viết tham gia dự thi là bài viết chính luận được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc dịch ra tiếng Việt) hoặc tiếng nước ngoài, thuộc một trong hai loại hình: Tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và Báo (báo in hoặc báo điện tử), phát thanh/ truyền hình/ video clip, bảo đảm quy định của Thể lệ Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi; các tác phẩm dạng viết phải bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp theo quy định. Tác phẩm dự thi đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Tác phẩm dự thi phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm gửi tham gia dự thi. Sau khi gửi dự thi, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/ đăng tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhưng phải thông báo và gửi minh chứng công bố/ đăng tải kèm theo về đơn vị tiếp nhận bài dự thi.

Thời gian: Cuộc thi được phát động từ đầu tháng 3/2023; nhận bài dự thi từ ngày 10/5/2023 đến hết ngày 30/6/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi: Phòng Tuyên truyền - Văn hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông; Phường Nghĩa Trung - Thành phố Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông. Ngoài phong bì ghi rõ: “Bài dự thi Cuộc thi viết chính luận lần thứ ba, năm 2023”; đồng thời, gửi file mềm qua địa chỉ: phongtuyentruyen.dno@gmail.com.

Nội dung: Định hướng theo 3 nhóm chủ đề cơ bản về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay: Bảo vệ, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đối với tỉnh Đắk Nông, nội dung định hướng hướng tập trung vào nhóm chủ đề: “Thực tiễn và kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

                                          Lữ Nhiên Hương - Đảng ủy Khối CCQ - DN tỉnh