Thứ hai, 06/12/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền tạo tiền đề đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được”.

 Rõ ràng, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai chỉ thị, nghị quyết là khâu đầu tiên, quan trọng, vừa là nhiệm vụ và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng; tạo tiền đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, những năm qua, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực; có nhiều đổi mới về hình thức tổ chức học tập, phương pháp truyền đạt, việc quản lý chất lượng học tập và công tác tuyên truyền nghị quyết… Ngay sau khi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được ban hành, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết; trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Điển hình như đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến cho 247 đồng chí tham gia. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng; đến nay, đã có 75/75 TCCS đảng tổ chức 82 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho hơn 6.000 cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tổ chức cho 275 đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo 100% TCCS quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng; 76/76 TCCS đảng đã hoàn thành việc tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết theo kế hoạch. Việc triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết được các TCCS đảng triển khai thực hiện cơ bản đạt chất lượng, phần lớn đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Hầu hết đảng viên, quần chúng đều tham gia học tập nghiêm túc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập; chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, tập trung theo dõi nội dung các Nghị quyết.

Để tăng cường hiệu quả trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành văn bản đề nghị các TCCS đảng triển khai tổ chức tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên mạng Internet về tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; qua 06 kỳ thi, có hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối hưởng ứng tham gia. Kết quả, Đảng bộ Khối có 02 cá nhân đạt giải nhất, 02 cá nhân đạt giải nhì, 03 cá nhân đạt giải ba và nhiều giải khuyến khích và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng là một trong 03 đơn vị xuất sắc nhất cuộc thi. Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 đã góp phần tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể thấy, việc mở điểm cầu Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối, hội nghị quán triệt trực tuyến của một số TCCS đảng trực thuộc, tổ chức các hội thi tìm hiểu trực tuyến, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra và phù hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp hiện nay.

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với những nguyên nhân chủ quan, trong quá trình triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết, một số TCCS đảng còn tổ chức chậm so với kế hoạch đề ra, chất lượng chưa cao; đội ngũ tuyên tuyền viên chưa dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu nên việc quán triệt, truyền đạt một số mặt còn hạn chế... Do đó, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền, tạo tiền đề đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các TCCS đảng cần quan tâm một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác xây dựng Đảng; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị

Hai là, công tác tổ chức học tập, quán triệt cần được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, thiết thực, hiệu quả. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và mở rộng đối tượng tham gia, đồng thời bảo đảm nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới; khắc phục sự khô cứng, hình thức trong học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền với các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của cấp ủy để các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Bốn là, tiếp tục quán triệt nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy tối đa tinh thần tự học tập, nghiên cứu nghị quyết của cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng cách cung cấp đầy đủ tài liệu hoặc hướng dẫn cách khai thác các văn kiện, tài liệu trên các trang thông tin điện tử, báo chí... Coi việc tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại đảng viên hằng năm.

Năm là, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp để thực hiện hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức các cuộc thi, hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Đảng; đây là điều kiện tốt để các báo cáo viên rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Sáu là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 07/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng.

          Anh Biên - Đảng ủy Khối