Thứ sáu, 02/06/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước

Năm 2023, cùng với cả nước, tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”. Theo nội dung chuyên đề năm 2023, Đắk Nông đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người Đắk Nông trong sự nghiệp đổi mới và mục tiêu phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hóa, con người Việt Nam: quá trình phát triển đất nước phải gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Quán triệt những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, xem đây là phương châm hành động xuyên suốt của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng phát triển văn hoá, con người Đắk Nông. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa và xây dựng con người với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng cấp; phát huy năng lực, trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát triển văn hóa, xây dựng con người của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Coi trọng xây dựng văn hóa trong Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh. Chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong các cấp ủy đảng, trong các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có năng lực, có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nuôi dưỡng trong mình ý chí, khát vọng vươn lên, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo, đổi mới trong tư duy, tận tụy, hăng say trong lao động, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong bối cảnh cuộc Cách mạng 4.0. Tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh có năng lực, trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực là trụ cột phát triển kinh tế của địa phương. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ, năng lực, uy tín, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, ngang tầm nhiệm vụ.

Tập trung xây dựng con người Đắk Nông “văn minh - nhân ái - nghĩa tình” trong cuộc sống: Làm cho người dân Đắk Nông trở nên phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ, đạo đức, thể chất, tâm hồn, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; có hiểu biết sâu sắc, tự hào về truyền thống và văn hoá của các dân tộc trong tỉnh. Xây dựng con người Đắk Nông phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần với 5 chuẩn mực: Thân thiện, Nhân ái, Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập.

Nguyễn Thị Ngọc - Đảng ủy Khối