Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao và phát huy tốt vai trò nêu gương trước quần chúng, trước hết là nêu gương về tư tưởng, đạo đức, lối sống, Người xem đây là một ưu thế sức mạnh to lớn của Đảng. Bởi, theo Hồ Chí Minh, “một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống”, “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Chính vì thế, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có vai trò cực kỳ quan trọng trong xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức.

          Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để làm tròn sứ mệnh là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân, cán bộ và đảng viên phải có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Tất cả những yếu tố đó được thể hiện qua sinh hoạt và công tác hàng ngày và cụ thể bằng sự nêu gương của chính bản thân.

Qua các thời kì cách mạng, Đảng ta đã giáo dục, rèn luyện và có rất nhiều những tấm gương sáng về người chiến sỹ cách mạng kiên trung, luôn hết lòng vì dân vì nước như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần… Chính sự nêu gương anh dũng, kiên trung của các chiến sỹ cách mạng đã góp phần khích lệ, cổ vũ động viên quân và dân ta chiến đấu giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên càng có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức. Điều này xuất phát từ những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, đó là:

Thứ nhất, Đảng là tập hợp của những chiến sỹ tiên phong không chỉ có trí tuệ và năng lực lãnh đạo mà còn là những tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống để Nhân dân noi theo, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Thứ hai, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá sự nghiệp các mạng của Đảng và Nhân dân ta bằng nhiều chiêu trò, luận điệu xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng. Chúng triệt để lợi dụng những cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, tham ô, tham nhũng, lãng phí để đưa lên mạng xã hội với tần suất lớn nhằm bôi nhọ Đảng, làm cho Nhân dân hoang mang, dao động, xa rời lý tưởng của Đảng. Đây là âm mưu rất thâm độc của các thế lực thù địch.

Thứ ba, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay chưa thật sự là tấm gương về năng lực, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để Nhân dân noi theo. Điều này rất nguy hại cho Đảng ta, vì nó làm quần chúng mất niềm tin vào Đảng, xa dời Đảng.Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ ra: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Vì vậy, trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, ngoài việc phải tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thì công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên càng được đặt ra hết sức cấp thiết và thường xuyên. Từ nhiệm kỳ khóa XI tới nay, Đảng đã ban hành 3 quy định về nêu gương. Đó là: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Từ năm 2012, khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì việc nêu gương của cán bộ, đảng viên càng được tăng cường. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo “Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Để việc nêu gương của cán bộ, đảng viên hiện nay được thực chất và hiệu quả, cần tập trung làm tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, mỗi cán bộ, đảng viên muốn nêu gương thì bản thân phải là những cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư cả trong công tác và đời sống. Phải nhận thức rằng sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng. Do đó mỗi cán bộ, đảng viên đều phải tự rèn luyện, trau dồi cả về phẩm chất và năng lực, nói đi đôi với làm, phải tự nêu cao vai trò nêu gương đối với mình, đối với người, đối với việc và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương. Bởi vì, chỉ có nhất quán giữa nói và làm thì người cán bộ, đảng viên mới có thể lấy được lòng tin của quần chúng. Nếu người cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói mà không làm, hoặc “nói một đằng làm một nẻo” thì nhất định sẽ mất uy tín trước đơn vị, trước quần chúng Nhân dân và vai trò của sự nêu gương sẽ không thể phát huy được.

Thứ hai, tiếp tục kiên quyết, kiên trì cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm trong nội bộ Đảng; phải thật sự xem đây là một nội dung, biện pháp hết sức quan trọng trong xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh, xử lý đối với những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước chính là sự nêu gương của Đảng ta đối với nhân dân, là minh chứng cho “nói và làm” của Đảng ta, có tác động trực tiếp đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thứ ba, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương, cơ sở trong xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức. Đây là công việc thường xuyên của Đảng chứ không để có vi phạm mới tiến hành kiểm tra xử lý. Trong sinh hoạt chi bộ phải tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ rộng rãi, kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt nhưng cũng thẳng thắn phê bình những khuyết điểm, tồn tại của cá nhân và tập thể.

Thứ tư, phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên cả trong công tác và đời sống. Nhân dân là lực lượng cách mạng hùng hậu, mọi cán bộ, đảng viên đều từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ. Vì vậy, mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên đều không qua được tai mắt của Nhân dân. Thực tế trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua cho thấy, địa phương, đơn vị nào phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, vai trò giám sát của Nhân dân thì ở đó có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, không xảy ra vi phạm. Hiện nay, việc giám sát của Nhân dân được thực hiện qua nhiều kênh khác nhau, kể cả mạng xã hội, vì vậy cần xây dựng quy chế đối với cán bộ, đảng viên về việc giải trình những thông tin, nội dung mà Nhân dân muốn được biết, kiến nghị, phản ánh.

Đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Những thành tựu của công cuộc đổi mới là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng mà Nhân dân ta đang xây dựng. Vì vậy để Đảng ta thực sự làm tròn vai trò là người tổ chức và lãnh đạo, làm cho Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, cần phải tiếp tục coi trọng và phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng nhân dân noi theo.

Nguyễn Văn Hợi - Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh