Thứ hai, 06/12/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2-2021

Từ ngày 18/10 đến ngày 26/10/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt II/2021. Tham gia đợt học lần này có 111 đảng viên mới kết nạp thuộc 30 tổ chức cơ sở đảng trong và ngoài Khối tham gia.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp qyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng Đảng về đạo đức và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo quy định; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định khen thưởng cho 11 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Sau khi hoàn thành khóa học, trên cơ sở các nội dung được tiếp thu, mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                          Hương Lữ - Đảng ủy Khối