Thứ hai, 15/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 971-CV/ĐUK Công văn bổ sung kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 09/9/2022 của Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 847-CV/ĐUK Về thực hiện công tác BVCTNB Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
3 15-QĐ/ĐUK Quy định về công tác cán bộ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 1341-TB/ĐUK Thông báo kết luận kiểm tra đối với Chi bộ Công ty quản lý sữa chữa đường bộ tỉnh Đăk Nông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 04-HD/ĐUK Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
6 12-HD/BTCTW Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Ban Tổ chức Trung ương
7 01-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng Ban Chấp hành Trung ương
8 12-HD/BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên (thay thế Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017) Ban Tổ chức Trung ương
9 05-HD/ĐUK Hướng dẫn về việc kiện toàn, bổ sung cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 1017-KL/ĐUK KL của BCH Đảng bộ Khối về việc tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Đắk Nông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
11 320-CV/BTCĐUK Về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
12 77-BC/ĐUK Báo cáo Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng các cấp đến hết quý III/2021 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
13 76-BC/ĐUK Báo cáo Tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
14 24-QĐ/TW Quy định thi hành Điều lệ Đảng (thay thế Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25 /7/2016) Ban Tổ chức Trung ương
15 09-HD/BTCTW Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên (được thay thế thành Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022) Ban Tổ chức Trung ương
16 29-QĐ/TW Quy định thi hành Điều lệ Đảng (được thay thế thành Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021) Ban Chấp hành Trung ương
17 01/HD-TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng Ban Chấp hành Trung ương
18 391-CV/ĐUK Về việc rà soát phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
19 99-CV/ĐUK Về việc thực hiện hồ sơ đề nghị kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Trang
1
Showing 1 - 19 of 19 results.