Thứ năm, 30/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Giải đáp thắc mắc

icon-questionCÂU HỎI 1:
Đảng viên dự kiến tham gia cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có phải tiến hành thực hiện quy trình kết luận về tiêu chuẩn chính trị không? Có phải thực hiện công tác quy hoạch không?

Theo Điểm 10.1, Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành Điều lệ Đảng”: “Hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp Trung ương” (gồm 4 cấp từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương).

Tại Khoản 2, Điều 2, Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”: "… cán bộ, đảng viên được đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu vào cấp ủy các cấp…".

Như vậy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không phải là một cấp trong hệ thống tổ chức Đảng nên không phải thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy; không phải thực hiện kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị khi giới thiệu tham gia cấp ủy.

Thuộc nghiệp vụ: Ban Tổ chức
Người đăng: Bùi Thành Công - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Theo Thông tư số 03/TT-BNV Ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về Sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Theo đó, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý ký luật hành chính, cụ thể: (1) Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp: Cán bộ bị kỷ luật cách chức; Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức; Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức. (2) Kéo dài 06 tháng đối với các trường hợp: Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo; Kéo dài 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

Thuộc nghiệp vụ: Ủy ban kiểm tra
Người đăng: Nguyễn Khắc Trung - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

Chữ ký thể hiện trách nhiệm và thẩm quyền của người ký đối với văn bản được ban hành. Văn bản phải ghi đúng, đủ chức vụ được bầu hoặc được bổ nhiệm và họ tên người ký. Người ký không dùng bút chì, mực màu đỏ hoặc màu nhạt, mực dễ phai để ký văn bản chính thức.

Theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng, tại điểm 1.7.1, khoản 1.7, mục 1 về quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký người có thẩm quyền, nêu rõ: "Chữ ký thể hiện trách nhiệm và thẩm quyền của người ký đối với văn bản được ban hành của cơ quan, cấp ủy, tổ chức đảng; không ký nháy, ký tắt vào văn bản ban hành chính thức".

Do đó, để thể hiện tính nghiêm túc, sạch đẹp về hình thức, trên văn bản ban hành chính thức của cơ quan, tổ chức đảng, chỉ có một chữ ký duy nhất, chính thức theo đúng mẫu đăng ký của người có thẩm quyền ký văn bản.

Thuộc nghiệp vụ: Ủy ban kiểm tra
Người đăng: Nguyễn Khắc Trung - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, tại điểm 18.1, mục 18 quy định: Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Tuy nhiên, đảng viên đến thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, nếu vi phạm kỷ luật về Đảng thì chưa được xét tặng. Cụ thể, theo Quy định  số 13-QĐ/TU, ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, tại khoản 1, Điều 5, Chương III quy định: "Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên bị kỷ luật về Đảng thì chưa được xét tặng; sau 06 tháng (đối với kỷ luật khiển trách), 09 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), sau 01 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm, được Chi bộ công nhận sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng".

Như vậy, đảng viên đến thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, nếu vi phạm kỷ luật về Đảng thì chưa được xét tặng mà phải kéo dài thời gian theo mức độ vi phạm.

Thuộc nghiệp vụ: Ủy ban kiểm tra
Người đăng: Nguyễn Khắc Trung - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối

Tại điểm 5.4, tiết a, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng: “Quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được thì phải làm lại các tài liệu sau: … - Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với thời điểm thẩm tra lần trước”.

Như vậy, sau 1 năm, địa phương nơi đến thẩm tra, xác minh không đồng ý thẩm tra, xác minh lại lý lịch là đúng. Cấp ủy đề nghị địa phương nơi đến thẩm tra, xác minh thẩm tra, xác minh bổ sung lý lịch để xác định có thay đổi so với thời điểm thẩm tra lần trước hay không.

Thuộc nghiệp vụ: Ban Tổ chức
Người đăng: Nguyễn Hoàng Lan - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Tại Mục 2, điểm 2.1, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên, hướng dẫn khai lý lịch đảng viên theo (mẫu 1-HSĐV). Tuy nhiên, trường hợp gia đình có đông thành viên, số trang trong cuốn lý lịch đảng viên không đủ để kê khai thì cấp ủy có thể hướng dẫn cho đảng viên khai tiếp theo sang cuốn lý lịch đảng viên thứ 2 (lưu ý: cần ghi rõ “cuốn 1, cuốn 2” tại trang bìa để dễ nhận biết, quản lý) hoặc có thể đóng thêm một số trang tiếp theo phần hoàn cảnh gia đình trong cuốn lý lịch đảng viên, cấp ủy kiểm tra và đóng dấu giáp lai của cấp ủy theo quy định.

Thuộc nghiệp vụ: Ban Tổ chức
Người đăng: Nguyễn Hoàng Lan - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

- Hiện nay, tại Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trịHướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương “thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” không đề cập đến thời hạn của kết luận.

- Theo Khoản 6, Điều 2, Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị: “Trường hợp được quy hoạch, bố trí chức vụ cao hơn hoặc vào làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật hoặc phát hiện tình tiết mới làm thay đổi kết luận trước đây thì cấp ủy có thẩm quyền xem xét, kết luận lại theo Quy định này”.

Như vậy, trường hợp trước đây đã được cấp có thẩm quyền kết luận, nhưng nay thực hiện quy hoạch cấp ủy cơ sở thì vẫn phải kết luận lại theo Quy định số 58-QĐ/TW.

Thuộc nghiệp vụ: Ban Tổ chức
Người đăng: Bùi Thành Công - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Tại trang 6, phần lưu ý, Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Về công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở”: “Đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, không thực hiện quy hoạch theo hướng dẫn này”.

Do vậy, quy hoạch cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không nhất thiết phải thực hiện.

Nếu có thực hiện việc quy hoạch thì cấp ủy chi bộ trực thuộc trình đảng ủy cơ sở phê duyệt.

Thuộc nghiệp vụ: Ban Tổ chức
Người đăng: Bùi Thành Công - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Căn cứ Điều 8, Khoản 2, Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về công tác quy hoạch cán bộ”: “Cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng)” và Điểm 2.4, Điều 4, Quy định số 15-QĐ/ĐUK, ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Một số vấn đề về công tác cán bộ”: “Bí thư: Là thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…”.

Như vậy, trường hợp cán bộ tuy còn đủ tuổi quy hoạch cấp ủy Đảng nhiệm kỳ kế tiếp nhưng không còn đủ tuổi để quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ kế tiếp thì tùy vào trường hợp, vị trí cụ thể để xem xét có quy hoạch chức danh cao hơn trong cấp ủy Đảng hay không.

Ví dụ: Đồng chí Nguyễn Văn A (nam), sinh tháng 4/1969, là Phó Bí thư Đảng ủy Sở X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng phòng Tổ chức - hành chính, Sở X nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí A đã được bổ sung quy hoạch là Bí thư Đảng ủy Sở X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Phó giám đốc Sở X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí A đủ tuổi để tiếp tục quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy Sở X, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhưng không đủ tuổi để quy hoạch Phó giám đốc hoặc Giám đốc Sở X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Như vậy, đồng chí Nguyễn Văn A tuy đủ tuổi để quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy Sở X, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhưng không đảm bảo điều kiện là thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng của Sở X, trong giai đoạn 2026 - 2030 nên không được xem xét quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy Sở X, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thuộc nghiệp vụ: Ban Tổ chức
Người đăng: Bùi Thành Công - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Căn cứ Khoản 4, Điều 4, Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về công tác quy hoạch cán bộ”: “… Quy hoạch hết hiệu lực khi cán bộ được bổ nhiệm, bầu vào chức danh quy hoạch hoặc đưa ra khỏi quy hoạch, hoặc kết thúc nhiệm kỳ theo quy định của chức danh quy hoạch”.

Như vậy, kết quả quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ hết hiệu lực quy hoạch khi kết thúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thuộc nghiệp vụ: Ban Tổ chức
Người đăng: Bùi Thành Công - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Tại mục III, Khoản 4 (Trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy và số dư), Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Một số nội dung về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”: “- Về số dư: Cấp ủy thảo luận quyết định số dư từ 10%-15% so với tổng số cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy được cấp có thẩm quyền quyết định trước khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự. Đối với những nơi có từ 3 - 5 cấp ủy viên thì số sư là 01 đồng chí...”.

Vận dụng chủ trương của Đảng ủy Khối tại Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 02/10/2019 “Về tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025”; trong đó: tại điểm 3.5, mục II: “Về cơ cấu cấp ủy: cơ bản thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với những nơi có đủ điều kiện”. Do vậy, việc cơ cấu nhân sự bí thư chi bộ gắn với người đứng đầu cơ quan, đơn vị; theo đó, việc giới thiệu danh sách bầu bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không nhất thiết phải có số dư.

Thuộc nghiệp vụ: Ban Tổ chức
Người đăng: Bùi Thành Công - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
icon-questionCÂU HỎI 1:
cần Quyết định số 236/QĐ/UBKTTW, ngày 27/9/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. để lập danh sách những đồng chí đủ điều kiện tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng"
THÔNG TIN NGƯỜI HỎI
Họ và tên: Nguyễn Hữu Minh
Địa chỉ: xã Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị
Điện thoại: 0386670775
Email: xaxyhuonghoa@gmail.com
Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Xy
Hỏi về nghiệp vụ: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối
NỘI DUNG GIẢI ĐÁP

Những văn bản liên quan về việc tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng"

Nội dung Quyết định số 176-QĐ/KTTW ngày 21/9/2002 được đăng tải tại đây

Nội dung Hướng dẫn số 98-HD/KTTW ngày 04/4/2003 được đăng tải tại đây