Thứ năm, 23/09/2021
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Năm 2020 là năm kết thúc Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, công tác cải cách hành chính tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm đúng mức đến công tác cải cách hành chính, đặc biệt người đứng đầu các cấp, ngành đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai cải cách hành chính.

Căn cứ kết quả đánh giá Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính các cơ quan cấp tỉnh được cấu trúc thành 07 lĩnh vực, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, với tổng số 100 điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng phần mềm quản lý, chấm điểm và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính ở các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ngày 08/2/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Ủy ban nhân dân tỉnh xếp loại như sau: (1) Nhóm cao (chỉ số CCHC đạt từ 95% trở lên): Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông; (2) Nhóm tương đối cao (chỉ số CCHC đạt từ 80% đến dưới 95%) gồm 21 sở, ban, ngành cấp tỉnh: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông…

Theo đánh giá, giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2020 của sở, ban, ngành cấp tỉnh đạt 90.32%, cao hơn năm 2019 là 4.10% (năm 2019 đạt 86.22%).

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị trong việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính còn hình thức, chưa cụ thể nhiệm vụ, chưa sát với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị; chỉ số cải cách hành chính trung bình của các cơ quan, đơn vị có tăng lên, nhưng một số tiêu chí chưa có sự cải thiện đáng kể như: sáng kiến, giải pháp hay về cải cách hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Từ kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Ngọc - Đảng ủy Khối