Thứ hai, 15/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra

Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ và ảnh hưởng kéo dài; với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc chủ động triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, dự kiến một số chỉ tiêu sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch.

Nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần vào kết quả chung của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, kịp thời bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện linh hoạt, phù hợp; gắn với triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng; từng bước đổi mới về hình thức tổ chức, đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu của Tỉnh ủy. Từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV đến nay, đã tổ chức 04 hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt; các TCCS đảng đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên và 96% công chức, viên chức, người lao động. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành 42 chương trình, kế hoạch triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp tình hình thực tiễn Đảng bộ Khối. Tổ chức 09 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 837 đồng chí. Kịp thời thông tin, định hướng các nội dung tuyên truyền; công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng tuyên truyền trên môi trường internet, các trang, nhóm mạng xã hội; tuyên truyền thông qua các cuộc thi… Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội được chú trọng, qua đó nắm tình hình, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị và góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên; triển khai thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xác định những vấn đề nổi cộm, tồn tại, hạn chế kéo dài, được dư luận quan tâm... để tập trung giải quyết đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng tổ chức đảng. Chú trọng phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến. Từ năm 2021 đến nay, đã xây dựng được 198 mô hình tập thể, 153 điển hình trong học tập, làm theo Bác; đề nghị cấp trên khen thưởng 03 tập thể, 03 cá nhân; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng 22 tập thể và 36 cá nhân. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời củng cố, kiện toàn lực lượng; triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội và đã dần đi vào nền nếp; các TCCS đảng, đoàn thể thành lập tổ 35 cơ sở và huy động gần 2.500 thành viên và cộng tác viên tham gia. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm; các TCCS đảng tăng cường lãnh đạo thực hiện, tập trung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo thực hiện đúng quy định, hướng dẫn. Kịp thời chỉ đạo và thực hiện xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế làm việc mẫu; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội; phân công Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo dõi, phụ trách các TCCS đảng trực thuộc; chỉ đạo 100% TCCS đảng triển khai thực hiện ở cơ sở. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành 02 nghị quyết chuyên đề, 06 kết luận tiếp tục thực hiện các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xác định các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng khắc phục các tổ chức đảng yếu kém. Thực hiện củng cố, kiện toàn, sắp xếp, thành lập các tổ chức cơ sở đảng theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo kế hoạch. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và nâng cao chất lượng xếp loại tổ chức đảng, đảng viên theo hướng nghiêm túc, thực chất, đảm bảo đúng quy trình. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ khá cao, năm 2020 đạt trên 86%, năm 2021, 2022 đạt trên 90%; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ đã đi vào nền nếp; chất lượng sinh hoạt được nâng lên; duy trì chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ định kỳ; sinh hoạt chuyên đề ngày càng được chú trọng và thực hiện dần hiệu quả. Kịp thời nhận xét, đánh giá cán bộ; củng cố, kiện toàn cấp ủy, bổ sung quy hoạch và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030; phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

Công tác đảng viên được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, từ việc tạo nguồn, phát triển Đảng, đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp 481/600 đảng viên, hàng năm đều vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao và Nghị quyết đề ra, tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối hiện là 3.071 đồng chí. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 97%, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ đạt thấp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng; đã xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác kết nạp đảng viên và công tác cán bộ trên 2.592 lượt trường hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, ngày càng nền nếp và đúng quy định. Kịp thời xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, cấp ủy cơ sở và UBKT 2 cấp; bổ sung, điều chỉnh và xây dựng Quy chế làm việc của UBKT 2 cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực quan trọng và gắn trách nhiệm của bí thư cấp ủy. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cơ bản đúng nguyên tắc, quy trình; chú trọng việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra. Việc xem xét, xử lý kỷ luật của Đảng đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm “công minh, chính xác, kịp thời”, giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình, có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, tồn tại; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc tiêu cực, các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ Khối đã kiểm tra tổ chức đảng đạt 60,75%, đảng viên đạt 78,83%; giám sát tổ chức đảng đạt 25,3% và đảng viên đạt 34,6%. Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên, đã nhận và giải quyết 12 đơn tố cáo, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền và giải quyết đơn tố cáo đối với đảng viên đảm bảo đúng thời gian và thẩm quyền quy định. Cấp ủy hai cấp và chi bộ đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 95 đảng viên. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng; quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy; cụ thể hóa văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.

Cấp ủy các TCCS đảng đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; chú trọng xây dựng lực lượng quân sự, tự vệ cơ quan, đơn vị; thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước; tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, chia rẽ, gây mất ổn định an ninh chính trị của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao năng lực tham mưu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động xã hội từ thiện được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện; hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khắn, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa… với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng; góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, công tác kết nghĩa với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động.

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Khối đổi mới hoạt động; từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và truyền thống cách mạng; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, chăm lo đời sống và tổ chức các hoạt động xã hội. 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động; 100% doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp. Các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động tình nguyện được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức với các nội dung phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, trị giá hàng tỉ đồng, nhất là các hoạt động tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn, hội, công đoàn cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong 03 năm, Đoàn Khối, Hội CCB Khối đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn Viên chức 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn những khuyết điểm, tồn tại do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Một số cấp ủy TCCS đảng chưa thực sự chú trọng công tác xây dựng Đảng, chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; chưa phát huy hết năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở một số TCCS đảng chưa được thường xuyên, sâu sát. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở một số TCCS đảng còn chậm, chất lượng chưa cao. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết... chưa được quan tâm đúng mức, chưa sát thực tiễn. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn mang tính hình thức; một số đảng viên ngại va chạm, tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao. Cấp ủy một số TCCS đảng chưa chú trọng sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn có biểu hiện nể nang, né tránh, chưa dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Một số cuộc chưa đảm bảo tiến độ, thường dồn vào cuối năm, mốc thời gian kiểm tra, giám sát quá ngắn, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế; vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật; công tác kê khai tài sản thu nhập còn chưa đúng thực chất. Một số TCCS đảng chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục bám sát Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 12/8/2020 để triển khai thực hiện và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV thời gian tới đề ra theo hướng phù hợp với thực tiễn, đổi mới, nâng cao vai trò của người đứng đầu, cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.