Giới thiệu chung

Danh sách ban chấp hành hội cựu chiến binh đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ĐắkNông

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỐI NHIỆM KỲ 2012-2017


 Họ và tên Nguyễn Hữu Ngọc
 Năm sinh 1958
 Dân tộc Kinh
 Trình độ CM Đại học
 Trình độ LLCT Cao cấp
 CV hội CT Hội CCBK
 Đơn vị công tác Văn phòng Đảng ủy Khối
 
 
  Họ và tên Nguyễn Văn Lai
 Năm sinh 1960
 Dân tộc Kinh
 Trình độ CM  
 Trình độ LLCT Sơ cấp
 CV hội PCT Hội CCBK
 Đơn vị công tác Văn phòng Đảng ủy Khối
 
 
 
 

 Họ và tên Bùi Quang Mích
 Năm sinh 1957
 Dân tộc Kinh
 Trình độ CM Đại học
 Trình độ LLCT Cao cấp
 CV hội CT Hội cơ sở
 Đơn vị công tác Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch
 
 
 
 
 

 Họ và tên Nguyễn Hữu Nghệ
 Năm sinh 1960
 Dân tộc Kinh
 Trình độ CM Đại học
 Trình độ LLCT Cao cấp
 CV hội CT Hội cơ sở
 Đơn vị công tác Liên đoàn Lao động tỉnh
 
 
 
 

 Họ và tên Đàm Khánh Vai
 Năm sinh 1959
 Dân tộc Tày
 Trình độ CM Đại học
 Trình độ LLCT Cao cấp
 CV hội CT Hội cơ sở
 Đơn vị công tác Cục thuế tỉnh
 
 
 
 

 Họ và tên Nguyễn Văn Tuấn
 Năm sinh 1958
 Dân tộc Kinh
 Trình độ CM Đại học
 Trình độ LLCT Cử nhân
 CV hội CT Hội cơ sở
 Đơn vị công tác Văn phòng CCB tỉnh
 
 
 
 

 Họ và tên Đỗ Văn Sáu
 Năm sinh 1971
 Dân tộc Kinh
 Trình độ CM Đại học
 Trình độ LLCT Đang học CC
 CV hội CT Hội cơ sở
 Đơn vị công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy
 
 
 
 
 

 Họ và tên Nguyễn Hữu Khánh
 Năm sinh 1957
 Dân tộc Kinh
 Trình độ CM  
 Trình độ LLCT Trung cấp
 CV hội CT Hội cơ sở
 Đơn vị công tác Sở Giao thông - Vận tải
 
 
 
 
 
 Họ và tên Đặng Văn Cường
 Năm sinh 1954
 Dân tộc Kinh
 Trình độ CM Đại học
 Trình độ LLCT Cao cấp
 CV hội DK Phó CT
 Đơn vị công tác Sở Nông nghiệp & PTNT
 
 
 
 

 Họ và tên Vũ Đăng Cáp
 Năm sinh 1964
 Dân tộc Kinh
 Trình độ CM Đại học
 Trình độ LLCT Cao cấp
 CV hội CT Hội cơ sở
 Đơn vị công tác Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh
 
 
 
 
 

 Họ và tên Trương Hồng Thanh
 Năm sinh 1962
 Dân tộc Kinh
 Trình độ CM Đại học
 Trình độ LLCT Đang học CC
 CV hội CT Hội cơ sở
 Đơn vị công tác Sở Công Thương
: DS BCH Hoi CCBK.xls
IMG_9966.jpg