Công tác tổ chức

Bộ thủ tục đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2013

Kính gửi: Cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

          Nhằm thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2013 bảo đảm dân chủ, đúng thực chất. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

          Năm 2013, việc phân loại tổ chức đảng và đảng viên vẫn tiếp tục thực hiện theo các nội dung, tiêu chí của Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 09 -HD/BTC, ngày 12/11/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đăk Nông về đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và Công văn số 1648 -CV/BTC, ngày 10/10/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ “về việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2013” (đăng tải trên website Đảng ủy Khối).

          Việc phân loại tổ chức đảng và đảng viên phải coi trọng chất lượng, bảo đảm đánh giá đúng thực chất, không làm chiếu lệ, hình thức.

          Trong quá trình thực hiện cần lưu ý một số điểm sau:

          1. Đối với tổ chức đảng

          - Trước khi tiến hành đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cấp uỷ các tổ chức đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể tiến hành tổng kết công tác trong năm, bình xét, xếp loại thi đua để làm căn cứ xếp loại tổ chức đảng và đảng viên trong chi bộ gắn kết quả kiểm điểm khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

          - Đối với TCCS Đảng trong cơ quan hành chính, sự nghiệp thực hiện theo bảng chấm điểm của cơ quan hành chính và sự nghiệp (có bảng gửi kèm).

          - Đối với các tổ chức đảng mới thành lập trong năm 2013 chỉ phân loại đảng viên chứ  không nhất thiết phải đánh giá, phân loại tổ chức đảng.

          2. Đối với đảng viên

          - Mẫu M2a: Bản tự kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng đảng viên, phần lưu ý bổ sung thêm: đánh giá việc thực hiện và kết quả khắc phục khuyết, nhược điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

- Bỏ mẫu M2b: Bảng tự chấm điểm đảng viên; vì trong bản tự kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng đảng viên đã tự nhận một trong 4 mức xếp loại theo quy định.

          - Bản nhận xét đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm 2013 phải có xác nhận của cấp ủy cơ sở nơi cư trú (có mẫu kèm theo). Đối với đảng viên có hộ khẩu thường trú cùng với gia đình thì chỉ lấy ý kiến nhận xét ở một nơi là cấp uỷ địa phương nơi gia đình và đảng viên có hộ khẩu thường trú. Đối với đảng viên đang ở tập thể cơ quan hoặc nhà công vụ … nếu có hộ khẩu thường trú tại nơi đang ở thì lấy ý kiến nhận xét ở một nơi là cấp uỷ địa phương nơi gia đình cư trú (theo điểm 4, Công văn số 1648 -CV/BTC, ngày 10/10/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ).

          3. Công tác khen thưởng

          Sau khi đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng tiến hành bình chọn, xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

          Việc đề nghị khen thưởng đối với những tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm, 5 năm liền nhất thiết phải có đầy đủ các thủ tục:

          - Tờ trình đề nghị khen thưởng của cấp uỷ cơ sở;

          - Báo cáo thành tích trong 3 năm, 5 năm liền của tổ chức đảng, hoặc của đảng viên (có mẫu kèm theo);

          - Các quyết định biểu dương, khen thưởng của cấp ủy có thẩm quyền trong 3 năm, 5 năm liền.

          Thẩm quyền và hình thức khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 01 -HD/TU, ngày 22/3/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ “về việc khen thưởng tổ chức đảng các cấp và đảng viên(đăng tải trên website Đảng ủy Khối).

          Mức tiền thưởng đối với các hình thức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện theo Hướng dẫn số 37-HD/VPTW, ngày 20/12/2010 của Văn phòng Trung ương về mức tiền thưởng các hình thức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên (đăng tải trên website Đảng ủy Khối).

          Các thủ tục đề nghị khen thưởng gửi cùng với hồ sơ phân loại năm 2013 về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để xem xét.

          4. Thời gian và phương pháp tiến hành.

Văn phòng, các ban, đoàn thể Đảng ủy Khối tiến hành bình xét đánh giá chấm điểm cho các TCCS đảng về thực hiện lĩnh vực chuyên môn của văn phòng, các ban, đoàn thể mình và đề xuất những đơn vị tiêu biểu xuất sắc (một đến hai đơn vị) báo cáo Ban Thường vụ trước khi thành lập các đoàn đi thẩm định kết quả đánh giá chất lượng TCCS đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập các đoàn và tiến hành thẩm định kết quả đánh giá chất lượng TCCS đảng, đảng viên và chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các TCCS đảng.

Trường hợp, TCCS đảng, đảng viên đã được công nhận xếp loại, nhưng sau đó mới phát hiện có khuyết điểm thì phải xem xét, làm rõ; nếu có khuyết điểm thì hủy bỏ kết quả đã công nhận.

          * Hồ sơ phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013 báo cáo về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh gồm:

          (1) Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2013 của chi, đảng bộ cơ sở.

          (2) Báo cáo tự đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (đánh giá theo các nội dung Bảng tự chấm điểm);

          (3) Bảng tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại đảng viên (Mẫu M2e);

          (4) Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên (Biểu số 7a, 7b);

          (5) Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng đảng viên của tổ chức cơ sở đảng (chi bộ mẫu số 2, đảng uỷ mẫu số 3);

          (6) Bản đăng ký xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và các chỉ tiêu phấn đấu năm 2014 (có hướng dẫn kèm theo).

          (7) Phiếu bổ sung đảng viên năm 2013 của toàn bộ đảng viên thuộc chi bộ hoặc đảng bộ.

          Các tổ chức cơ sở đảng không thực hiện đúng nội dung hướng dẫn, thủ tục không bảo đảm theo quy định, thời gian chậm so với yêu cầu; Ban Thường vụ Đảng uỷ không xem xét. Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo của các TCCS đảng về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối) trước ngày 30/11/2013 để tiến hành thẩm định trong tháng 12/2013.

          * Lưu ý: TCCS Đảng khi phân loại chỉ nhận 04 hình thức sau: Trong sạch vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; yếu kém. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ bình xét TCCS đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

          Nhận được Công văn này, yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối theo số điện thoại 05013.544.353 gặp đồng chí Phòng) để phối hợp giải quyết.