Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Báo cáo Tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Số hiệu 76-BC/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

BC Tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại đây và tại đây

FILE ĐÍNH KÈM