Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Công văn bổ sung kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 09/9/2022 của Đảng ủy Khối

Số hiệu 971-CV/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Công văn bổ sung kế hoạch số 70-KH/ĐUK Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM