Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên (được thay thế thành Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022)

Số hiệu 09-HD/BTCTW
Đơn vị
ban hành
Ban Tổ chức Trung ương
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05 tháng 6 năm 2017, Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên