Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên (được thay thế thành Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022)

Số hiệu 09-HD/BTCTW
Đơn vị
ban hành
Ban Tổ chức Trung ương
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05 tháng 6 năm 2017, Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên