Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

Số hiệu 04-HD/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Ngày 05 tháng 8 năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, về hướng dẫn nội dung, trình tự sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.

Toàn văn Hướng dẫn và các biểu mẫu kèm theo được đính kèm tại đây: 04-HD/ĐUK, Mẫu Báo cáo chuyên đề (kèm theo 04-HD-ĐUK)Mẫu Nghị quyết chuyên đề (kèm theo 04-HD-ĐUK)

FILE ĐÍNH KÈM