Thứ sáu, 22/09/2023
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Quy định thi hành Điều lệ Đảng (thay thế Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25 /7/2016)

Số hiệu 24-QĐ/TW
Đơn vị
ban hành
Ban Tổ chức Trung ương
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 24-QĐ/TW về "Thi hành điều lệ Đảng". Quy định này thay thế Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Toàn văn Quy định được đăng tải tại đây: file 1 (page 1-10), file 2 (page 11-20)file 3 (page 21-30), file 4(page 31-40)

FILE ĐÍNH KÈM