Thứ tư, 24/07/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

I. Vị trí

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh và doanh nghiệp có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. Chức năng

Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

III. Nhiệm vụ

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan về những vấn đề cần thiết để các cơ quan, đơn vị trong khối hoàn thành nhiệm vụ chính trị; những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong Khối.

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát hợp với hoạt động của từng loại hình cơ quan, đơn vị trong Khổi.

- Lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên ở các doanh nghiệp trong Khối thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển giai cấp công nhân theo nghị quyết Trung ương; đảm bảo thực hiện Luật lao động và các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động.

- Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn nơi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chóng chân.

2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi clỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối.

- Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý điều hành, hoạt động thực tiễn, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh với những tư tưởng nhận thức lệch lạc, sai trái, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh; xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp kiện toàn, củng cố tổ chức đảng ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các văn bản quy định của cấp trên về tổ chúc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên, quản lý đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện quyền, nhiệm vụ đảng viên, các tổ chức đoàn thể và quần chúng tham gia góp ý xây dựng đảng, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

- Bồi dưỡng cấp ủy viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

4. Lãnh đạo công tác cán bộ

- Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về công tác cán bộ; quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực hiện chính sách đối với cán bộ... theo phân cấp quản lý. .

- Tham gia ý kiến về đánh giá, bổ nhiệm, miền nhiệm, giới thiệu ứng cử... dối với đảng viên trong Khối là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp trực thuộc Trung ương (khi có yêu cầu).

- Tham gia với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo doanh nghiệp Trung ương về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp ủy viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý.

- Quyết định hoặc đề nghị với Tỉnh ủy quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy Khối theo phân cấp quản lý.

5. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

- Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

6. Lãnh đạo các đoàn thể

- Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong Khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; thông qua tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thuộc Khối. Riêng đối với Công đoàn viên chức tỉnh thì thực hiện theo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các đoàn thể.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong Khối. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng và quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

7. Lãnh đạo công tác Bảo vệ chính trị nội bộVị trí, chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.