Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 14/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ thị nêu rõ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng lên hàng năm; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được đảm bảo; công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước, thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả tích cực… Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt thấp; tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh; công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn có những bất cập…

Tại Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên. Từ đó, đề ra 09 nhóm nhiệm vụ yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cần thực hiện: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hạn chế tình trạng nợ đọng để bảo vệ quyền lợi của người lao động; duy trì các giải pháp kiểm soát nguồn quỹ, hạn chế tình trạng bội chi quỹ bảo hiểm y tế; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                          Nguyễn Thị Ngọc - Đảng ủy Khối