Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Văn bản tham khảo

LỌC VĂN BẢN

STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 09-NQ/ĐUK Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Về nhiệm vụ năm 2024 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2 3227-KL/ĐUK Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
3 3080-KL/ĐUK KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ 13, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (MỞ RỘNG) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
4 116-KH/ĐUK Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
5 103-KH/ĐUK Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kất luận số 01-KL/TW ... Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
6 1455-KL/ĐUK Kết luận Hội nghị lần thứ 8, BCH Đảng bộ Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Hội nghị mở rộng) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
7 29-GM/ĐUK GIẤY MỜI Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8, (mở rộng) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
8 07-HD/ĐUK Hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ... Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
9 707-CV/ĐUK V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 7 (mở rộng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
10 03-QC/ĐUK Quy chế hoạt động của Tổ theo dõi phụ trách cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
STT Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Tải về
1 33-SL/VPĐUK Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối