Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Các nhóm đối tượng được hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế

Theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND, ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023 - 2025, mức hỗ trợ cụ thể:

Ngoài mức Trung ương đã hỗ trợ 70% theo quy định, tỉnh hỗ trợ thêm 20% kinh phí mua thẻ BHYT (tổng mức hỗ trợ là 90%) cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ngoài mức Trung ương đã hỗ trợ 30% theo quy định, tỉnh hỗ trợ thêm 15% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (tổng mức hỗ trợ là 45%) cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Ngoài mức Trung ương đã hỗ trợ 30% theo quy định, tỉnh hỗ trợ thêm 10% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.