Thứ ba, 21/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Đắk Nông: Tiếp tục hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng trong năm 2021

Ngày 11/12/2020 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, ngân sách địa phương tiếp tục hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng học sinh, sinh viên và tiếp tục hỗ trợ thêm 30% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác không bị thiếu hụt tiêu chí BHYT và người thuộc gia đình cận nghèo theo Quyết định 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2019, BHXH tỉnh Đắk Nông đã phối hợp cùng với các Sở, ngành có liên quan tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND về việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều văn bản triển khai Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND trong đó đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp, xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao. Kết quả, trong năm 2019 và 7 tháng đầu năm 2020, tổng số lượt người được Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng BHYT là 113.751 lượt người với tổng số kinh phí hỗ trợ đóng là 14.883 triệu đồng. Qua đó, Nghị quyết đã đảm bảo sự chia sẻ quyền lợi, mức đóng giữa các nhóm đối tượng, dần tạo được sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe của nhân dân qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nghị quyết đã thể hiện hiệu quả to lớn đối với duy trì và phát triển được đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh qua đó góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT do Chính phủ giao tiến tới lộ trình BHYT toàn dân. Đồng thời, việc hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đối với việc quan tâm chăm sóc sức khỏe của nhân dân nói chung và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên nói riêng trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo bước đệm vững chắc để các tầng lớp nhân dân tin tưởng và tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình từ đó thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước ta đề ra.

Nguồn: Trang TTĐT BHXH tỉnh ĐN