Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS đảng, UBKT hai cấp không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng vào việc đấu tranh khắc phục và phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực; bảo vệ đường lối quan điểm, nguyên tắc của Đảng; đóng góp nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của ngành kiểm tra Đảng.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

5 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ động tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; tổ chức chủ trì và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; đồng thời chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

Trang
5
Showing 41 - 42 of 42 results.