Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hướng dẫn kiểm điểm, ĐGXL chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Số hiệu 01-HD/TU
Đơn vị
ban hành
Tỉnh ủy Đắk Nông
Thể loại Tỉnh ủy Đắk Nông

Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 14/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về việc hướng dẫn kiểm điểm, ĐGXL chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Toàn văn Hướng dẫn được đăng tải tại các tệp sau: file 1, file 2

FILE ĐÍNH KÈM