Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Số hiệu 01-HD/TW
Đơn vị
ban hành
Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư

FILE ĐÍNH KÈM