Thứ sáu, 24/05/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Số hiệu 12-HD/BTCTW
Đơn vị
ban hành
Ban Tổ chức Trung ương
Thể loại Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, về hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Toàn văn Hướng dẫn được đính kèm tại đây: 12-HD/BTCTW.

FILE ĐÍNH KÈM