Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IV, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Số hiệu 123-KH/ĐTN
Đơn vị
ban hành
Đoàn Khối
Thể loại Đoàn thể

Thực hiện Công văn số 533-CV/ĐUK, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về lãnh đạo Đại hội Đoàn cấp cơ sở và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI; Kế hoạch số 246-KH/TĐTN-TCXDĐ ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.