Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

KH thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 04/11/2022 của BTV Tỉnh ủy , thực hiện nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC Đăk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Số hiệu 85-KH/ĐUK
Đơn vị
ban hành
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Thể loại Văn phòng Đảng ủy Khối

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU Tại đây

FILE ĐÍNH KÈM