Chủ nhật, 14/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Số hiệu 33-SL/VPĐUK
Đơn vị
ban hành
Văn phòng cơ quan Đảng ủy Khối
Thể loại Trung ương

Sao lục Nghị quyết số 04-NQ/TW tại đây

FILE ĐÍNH KÈM