Thứ năm, 25/04/2024
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! - Nhiệt liệt chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)!

Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, diện bao phủ và số người thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) không ngừng tăng qua các năm, việc giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tăng đều qua các năm, số người tham gia BHXH năm 2018 là 34.828 người, chiếm 9,33% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đến năm 2023, số người tham gia BHXH ước thực hiện là 49.726 người, chiếm 12,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2018 là 25.684 người, chiếm 6,88% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đến năm 2023 số người tham gia BHTN ước thực hiện là 30.820 người, chiếm 7,96% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Từ năm 2018 đến nay, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp xã hội cũng liên tục tăng. Ước tính đến cuối năm 2023, tổng số người hưởng lương hưu, trợ cẩp BHXH hằng tháng và trợ cấp xã hội thực hiện là 6.369 người.

Thời gian qua, ngành BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên cơ sở công khai, minh bạch, đa dạng, linh hoạt các phương thức tiếp nhận, trả kết quả TTHC, đã tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân, góp phần củng cổ niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống BHXH (chi trả lương hưu qua thẻ ATM). Khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, giải quyết các chế độ BHXH; đồng thời, kết nối liên thông với cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHTN, giúp rút ngắn thời gian và tiết kiệm chỉ phí cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân người lao động khi thực hiện giao dịch (hiện nay toàn tỉnh đã cỏ 2.003/2.066 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử, chiếm 97%).

Công tác chuyển đổi số theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ được quan tâm, chú trọng, thường xuyên kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Tính đến cuối năm 2022, tỉnh Đắk Nông có số lượng căn cước công dân được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh (KCB) bằng căn cước công dân là 470.475 lượt (chiếm 87%); tổng số 115.778 lượt tra cứu, trong đó có 80.463 lượt tra cứu thành công việc sử dụng căn cước công dân có gắn chip để thay thế thẻ BHYT khi đi khám bệnh tại 85/85 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, hoàn thành cài đặt VssID cho 121.161 người đăng ký VssID đạt 22% tổng số người tham gia BHXH, BHYT; thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh trên cổng Dịch vụ công của ngành BHXH Việt Nam; tích hợp, cung cấp 25 dịch vụ công của ngành BHXH trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, ngành BHXH tỉnh đã triển khai 100% thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công ở mức độ 4 (đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 28 đề ra), trong đó bộ thủ tục hành chính của ngành BHXH đã được cắt giảm từ 27 thủ tục (năm 2018), đến nay còn 25 thủ tục; số giờ thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp giảm từ 147 giờ/năm (năm 2018) xuống còn 49 giờ (năm 2021), bước đầu tạo được niềm tin và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

https://daknong.baohiemxahoi.gov.vn:4545/pic/Hang/12345_20230612034902PM.jpg

Cán bộ, viên chức BHXH hướng dẫn người dân đăng ký, cài đặt và sử dụng VssID

 

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực thấp; quy mô các doanh nghiệp trong tỉnh phần lớn là nhỏ và siêu nhỏ không ký hợp đồng lao động ổn định nên đổi tượng lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN thấp. Công tác phối hợp tuyên truyền một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; công tác vận động người dân vùng sâu, vùng xa tham gia BHXH còn gặp nhiều khó khăn…

Để chính sách bảo hiểm xã hội thực sự trở thành trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là cơ quan tham mưu trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về BHXH, ngành BHXH tỉnh tiếp tục tích cực, chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách bảo hiểm xã hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhằm đảm bảo các đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức của mọi người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHXH tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bảo hiểm xã hội các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi từ bảo hiểm xã hội.

Thanh Tùng